Regulamin konkursu „INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2021”


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs na innowacyjny środek produkcji rolniczej pt. „INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY  2021”, zwany dalej konkursem, organizowany jest przez Grupę PTWP.

Grupa PTWP, zwana dalej PTWP, jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych do logo i nazwy konkursu.

Redakcja portalu www.sadyogrody.pl jest głównym koordynatorem konkursu.

§2 CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania producentów ogrodniczymi innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację

§3 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 2.08.2021 r. do 3.11.2021 r.

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem konkursu może być każdy producent lub upoważniony przez producenta dystrybutor środków do produkcji ogrodniczej, tj.: producenci: nawozów, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń ogrodniczych, dostawcy rozwiązań informatycznych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących wymogów: zapoznanie się z regulaminem konkursu umieszczonym na stronie www.sadyogrody.pl, spełnienie warunków podanych w §5.

§5 WYMOGI STAWIANE PRODUKTOM KONKURSOWYM

Do konkursu mogą być zgłaszane:

a)  pojedyncze produkty lub grupy produktów jednorodnych pod względem spełnianych funkcji, budowy i technologii, a także metody, systemy, zestawy, komplety i programy oraz produkty bankowe i ubezpieczeniowe,

b)  produkty, które posiadają przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku,

Produkty powinny odznaczać się szczególnymi walorami pod względem:

a)  innowacyjności celu: identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania danego problemu,

b)  innowacyjności procesu: innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji,

c)  innowacyjności produktu: cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność, dostarczanie korzyści dla użytkowników.

Za innowacyjny uznaje się produkt, usługę lub metodę wprowadzoną do sprzedaży lub upowszechnienia na rynku polskim lub zagranicznym nie wcześniej niż 18 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu „INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY  2021”.

§6 WYMOGI DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia produktów i metod do konkursu przyjmuje redakcja portalu www.sadyogrdy.pl w terminie od 2.08.2021 do 15.09.2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na portalu sadyogrody.pl oraz przesłanie materiału zdjęciowego danego produktu (może być zdjęcie poglądowe). Materiały zdjęciowy należy przesłać na adres e-mail: redakcja@sadyogrody.pl, wpisując w temat maila nazwę zgłaszanego produktu. Waga maila nie może przekroczyć 10 Mb.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a)    charakterystykę produktu lub metody (max. 600 znaków ze spacjami), uwzględniającą cechy opisane w §5.

b)    dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku i datę wprowadzenia produktu na rynek polski,

c)    zdjęcie produktu w dobrej rozdzielczości (min. 1 Mb/ 1200x800 px).

Zgłoszenie wraz dokumentami informacyjnymi należy składać w języku polskim.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest zaznaczyć w zgłoszeniu kategorię konkursową swojego produktu. Kategoria będzie brana pod uwagę w konkursie, w przypadku zgłoszenia min. 2 produktów.

Przewidziane niniejszym regulaminem kategorie to:

·       Środki Ochrony Roślin

·       Nawozy

·       Maszyny i technologie

 Specyfikację zgłoszenia można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym w zakładce „Zgłoś produkt”.

§7 WYBÓR PRODUKTÓW

Ocenę produktów i metod zgłoszonych do konkursu przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana przez redakcję www.sadyogrody.pl, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii, cenionych praktyków ogrodnictwa oraz z przedstawicieli redakcji.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych produktów i metod w oparciu o kryteria ustalone w §5.

Obrady Komisji Konkursowej są tajne, a jej decyzje ostateczne.

Czytelnicy portalu www.sadyogrody.pl metodą głosowania internetowego wybiorą produkt spośród wszystkich zakwalifikowanych do konkursu – wyróżnienia otrzymają 3 produkty z największą ilością głosów.

Konkurs przeprowadzony zostanie w kolejnych etapach.

Etap I – zgłaszanie propozycji produktów do konkursu. Zgłoszenia dokonać mogą producenci i dystrybutor tych produktów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2021 r.

Etap II –  Kapituła Konkursu powołana przez PTWP dokonuje oceny zgłoszeń wg kryteriów, o których mowa w §6 i spełniających wymagania §5, a następnie wybiera najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii.

Równocześnie czytelnicy portalu www.sadyogrody.pl wybiorą swoich zwycięzców. Produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.

Internetowe głosowanie na INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2021 będzie prowadzone w terminie od 22.09.2021 do 11.10.2021 r. na stronie portalu www.sadyogrody.pl. Do internetowego głosowania będą dopuszczone tylko zgłoszone wcześniej produkty, które spełniają wymagania podane w §5.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrodzonym statuetek nastąpi w trakcie oficjalnej gali zorganizowanej podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”

Listę i opis wyróżnionych produktów i metod opublikują: portal www.sadyogrody.pl, miesięcznik „Farmer” oraz portale internetowe farmer.pl i bezpluga.pl.

Nagrodzeni mają prawo wykorzystywać przyznany im tytuł „INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2021” wraz z logo na swoich produktach oraz we własnych materiałach promocyjnych dotyczących nagrodzonych produktów.

Organizator konkursu ma prawo do zmiany jego zasad, w tym do jego nieprzeprowadzania bez podawania przyczyny. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

§8 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.

2.  Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl

3.  Zebrane w ramach konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.   identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,

b.   informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usługi komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).

4.  Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie indywidualna zgoda.

5.  Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod pod adresem odo@ptwp.pl.

6.  Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.