Koniec z przeciąganiem terminu zapłaty?Farmer.pl - 23 maja 2019 11:28


Uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zmiany doprecyzowujące w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – to ważne dla rolników zmiany proponowane w ustawie przygotowanej przez rząd - informuje farmer.pl.

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

W ustawie zaproponowano uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na „nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi” (zmiana brzmienia art. 3 ust. 2 oraz dodany art. 17g w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) – podano w projekcie.

W projekcie wskazano, że nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane produkty lub wykonane usługi to w szczególności zapłata lub ustalanie terminów zapłaty z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, z rażącym odstępstwem od dobrych praktyk handlowych, bez dostosowania do harmonogramu dostaw lub harmonogramu wykonania usługi, bez uwzględnienia właściwości towaru lub usługi. Dodatkowo przy ocenie, czy dany czyn jest czynem nieuczciwej konkurencji, zastosowanie będzie miała klauzula generalna z art. 3 ust. 1 – sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta.

Odpowiedzialność za taki czyn zabroniony miałaby charakter prywatnoprawny, czyli wymagałaby aktywności pokrzywdzonego wierzyciela. Mógłby on skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności z roszczenia o odszkodowanie lub o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Wierzycielowi przysługiwałoby również roszczenie zaniechania niedozwolonych działań polegających na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi bez względu na to, czy w rzeczywistości takie działanie miało negatywne konsekwencje dla wierzyciela. Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wierzyciel będzie mógł również wystąpić do dłużnika o usunięcie skutków niedozwolonych działań.

Więcej w serwisie www.farmer.pl