Wiosenne opady deszczu poniżej normy

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS z 31.05.2022, warunki pogodowe w okresie zimowym były sprzyjające dla drzew i krzewów owocowych. Obfite opady deszczu jesienią 2021 r. pozwoliły zgromadzić dostateczną ilość wody w glebie. Jednocześnie mimo na ogół bezśnieżnej zimy, nie odnotowano
istotnych uszkodzeń mrozowych drzew i krzewów owocowych. Choć w przeciwieństwie do ubiegłego roku okres wegetacyjny w 2022 r. rozpoczął się bez opóźnień, to został on istotnie spowolniony ze względu na niewystarczającą ilość opadów.

Deficyt opadów był szczególnie widoczny w marcu, kiedy to zgodnie z danymi
GUS opady ukształtowały się zaledwie na poziomie 27,9% normy dla tego miesiąca. W kwietniu ilość opadów wzrosła ale nadal pozostała poniżej normy wieloletniej.

Kwitnienie drzew krzewów na przeważającym obszarze kraju było intensywne i przebiegało w dobrych warunkach. GUS ocenia obloty zapylaczy jako dostateczne,
wskazując jednak, że utrzymujący się deficyt wody może prowadzić do słabszego wiązania owoców i większego opadu zawiązków. Zgodnie z raportem GUS wiosenne przymrozki nie wyrządziły istotnych strat.

Nierównomierne wschody warzyw 

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS z 31.05.2022, tegoroczny siew warzyw gruntowych odbył się na ogół w zalecanych terminach. Ewentualne opóźnienia dotyczyły jedynie gatunków ciepłolubnych takich jak dynia, ogórek, pomidor, czy papryka. Wspominana wyżej niewystarczająca ilość
opadów wiosną sprawiła, że wschody warzyw były często nierównomierne i relatywnie słabe. Jednocześnie warunki atmosferyczne w okresie wschodów roślin sprzyjały ich ochronie chemicznej przed patogenami i szkodnikami, choć utrudniały przyswajanie składników odżywczych zawartych w nawozach mineralnych.

Rosnące koszty produkcji - presja na ceny owoców i warzyw

Kluczowe z punktu widzenia tegorocznej podaży owoców i warzyw będzie kształtowanie się warunków agrometeorologicznych, w szczególności opadów, w najbliższych miesiącach. Ewentualny wpływ potencjalnie niższej produkcji na ceny łagodzony będzie przez wyraźne wyhamowanie polskiego eksportu owoców i warzyw na rynki wschodnie ze względu na wojnę w Ukrainie.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że poza stroną podażową rynku, istotnym czynnikiem wpływającym na ceny owoców i warzyw będą również rosnące koszty produkcji związane z utrzymującym się wzrostem cen nawozów, środków ochrony roślin, nośników energii oraz kosztów pracy. W kontekście kosztów pracy na szczególną uwagę zasługuje tutaj obserwowany w ostatnich latach niedobór pracowników sezonowych w okresie zbiorów, który w tym sezonie może zostać
dodatkowo pogłębiony przez powrót części Ukraińców do swojego kraju ze względu na wojnę.

- Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w przypadku braku istotnej poprawy warunków agrometeorologicznych kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost dynamiki cen owoców i warzyw - informuje Credit Agricole w publikacji "Agro Mapa".