Syndyk masy upadłości URSUS S.A. w upadłości informuje, iż w dniu 5 maja 2022 roku Syndykowi doręczono postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 153/21 w przedmiocie oddalenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłoszenia upadłości URSUS S.A. wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Upadłość Ursusa

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził prawomocność ww. postanowienia w dniu 4 maja 2022 roku. Postanowienie stało się prawomocne z dniem 14 kwietnia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.).