Sumi Agro szkoli młode pokolenie ogrodników na temat murarki ogrodowejwww.sadyogrody.pl/pr - 12 czerwca 2017 18:57


Kampania „Budujemy populację owadów zapylających” w tym sezonie została rozszerzona o nową grupę odbiorców, którą stanowią uczniowie szkół rolniczych. Firma Sumi Agro Poland realizując edukacyjny charakter V edycji akcji skupia się na przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu rolników i ogrodników.

Budowanie odpowiedniej postawy młodzieży wobec ochrony owadów zapylających jest priorytetowym założeniem realizowanej kampanii. Wybrane szkoły rolnicze otrzymały w tym roku skrzynie z gniazdami murarki ogrodowej. Dzięki temu uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i osoby odwiedzające szkołę mogą zobaczyć jak żyje i pracuje ta dzika pszczoła – bohaterka akcji „Budujemy populację owadów zapylających”.

2 czerwca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym (woj. świętokrzyskie) odbyły się zajęcia edukacyjne, które prowadził dr Dariusz Teper, specjalista ds. pszczół, adiunkt w Pracowni Zapylania Roślin, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach − jednostki należącej do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zapylanie kwiatów roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtańszym czynnikiem plonotwórczym.

Liczebność dzikich pszczół maleje, co jest wynikiem: ●zatruć pszczół środkami ochrony roślin; ● obecnością ogromnych areałów monokulturowych upraw; ● brakiem miedz i zadrzewień śródpolnych; ● niszczeniem roślinności ruderalnej; ● wypalaniem traw i zarośli wiosną – podkreślił wykładowca.

Dariusz Teper omówił również możliwości wzbogacania bazy pożytkowej pszczół, a szczególną uwagę zwrócił na murarkę ogrodową, wymieniając jej zalety. Pszczoła ta: ● oblatuje około 150 gatunków roślin, w tym niemal wszystkie uprawne; ● zimuje w stadium imago, co sprawia, że nie wymaga wiosennej inkubacji; ● okres jej lotu pokrywa się z czasem największego zapotrzebowania na owady zapylające w przyrodzie; ● w każdej komórce gniazdowej gromadzi średnio 200 mg pyłku; ● mimo posiadania żądła jest całkowicie nieagresywna; ● hodowla jest stosunkowo łatwa i nie wymaga wysokich nakładów finansowych; ● jest to nasz rodzimy gatunek.

Ekspert ds. pszczół przekazał też informacje dotyczące hodowli murarki ogrodowej, zwracając uwagę na prawidłowe przygotowanie skrzynek gniazdowych i materiału gniazdowego w postaci rurek z pociętej trzciny. Średnica wewnętrzna rurek o długości od 10 do 15 cm powinna wynosić 6−8 mm. Pociętą trzcinę należy wiązać w pęczki po 70−80 sztuk, wykładając o 1/3 mniej rurek trzcinowych w stosunku do liczby wystawionych kokonów. Rozmieszczając kolonię murarek w sadzie ze względu na dość krótki zasięg lotu pszczół kolonie najlepiej jest ustawiać w kilku punktach sadu. Jeżeli w pobliżu sadu znajdują się wiatropylne drzewa jak: orzechy włoskie, topole, graby, buki itp.; kolonia murarek powinna być oddalona o co najmniej 200 m od tych roślin. Do dobrego zapylenia 1 ha sadu jabłoniowego, gruszowego czy plantacji porzeczek potrzeba ok. 1000 kokonów murarki ogrodowej. Z kolei w przypadku sadów wiśniowych i czereśniowych liczba ta wynosi od 2000 do 3000 kokonów – udzielał praktycznych wskazówek prelegent.

Na zakończenie zajęć dr Dariusz Teper przeprowadził konkurs wiedzy o pszczołach, zadając pytania sprawdzające wiadomości przekazane na lekcji. Dla laureatów konkursu firma Sumi Agro przygotowała nagrody w postaci opasek fitness z zegarkiem. Ponadto każdy uczestnik zajęć otrzymał od Sumi Agro Poland zestaw edukacyjny, zawierający m.in. broszurę „Budujemy populację owadów zapylających”

Piotr Mazur, dyrektor szkoły zwrócił uwagę na edukacyjny charakter znajdujących się na terenie szkoły skrzyń z gniazdami murarki ogrodowej. Uczniowie są bardzo zainteresowani owadami, które otrzymaliśmy od firmy Sumi Agro Polad, obserwują życie tych pszczół. Jeden z naszych podopiecznych pytał nawet o możliwość wynajęcia gniazd na czas kwitnienia sadów wiśniowych w gospodarstwie, z którego pochodzi. Uczestnictwo w przedsięwzięciu realizowanym przez firmę Sumi Agro Poland jest ciekawym doświadczeniem poznawczym, nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale też dla nauczycieli. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy brać aktywny udział w tej kampanii, wzbogacającej wiedzę o owadach zapylających – ich ochronie, hodowli i znaczeniu – podkreślił Piotr Mazur.