PSOR: Środki ochrony roślin są restrykcyjnie regulowanym narzędziem produkcji rolniczejsadyogrody.pl/PSOR - 20 kwietnia 2018 13:40


Produkcja wysokiej jakości żywności w ilości zaspokajającej potrzeby już ponad 7- milionowej populacji nie jest możliwa bez wsparcia środków ochrony roślin. Musimy wykorzystywać więc bezpieczne i innowacyjne rozwiązania - mówił Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin na konferencji prasowej.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin na co dzień wspiera działania dążące do wytwarzania żywności bezpiecznej - zgodnie z prawem i oczekiwaniami społecznymi. Realizuje projekty i zadania, których celem jest informowanie i edukowanie na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Jednym z celów stowarzyszenia jest promowanie idei zrównoważonego rolnictwa.

Kierując się tą myślą, pod redakcją zespołu ekspertów PSOR stworzono raport pt. "Cel: Rolnictwo zrównoważone"

A czym jest rolnictwo zrównoważone?

Rolnictwo zrównoważone ma na celu promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, który polega na racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które umożliwia ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz zapobiega ubytkowi substancji organicznej w glebie.

Elementem zrównoważonego rolnictwa jest integrowana ochrona roślin. Polega ona na stosowaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w tym na odpowiedzialnym i ekonomicznie uzasadnionym wykorzystywaniu chemicznych środków ochrony roślin w dawkach i terminach optymalnych dla efektywnego zwalczania organizmów szkodliwych dla upraw.

- Produkcja wysokiej jakości żywności w ilości zaspokajającej potrzeby już ponad 7- milionowej populacji nie jest możliwa bez wsparcia środków ochrony roślin- zaznaczył Marcin Mucha, dyrektor PSOR. - Od rolników wymaga  się stosowania zasad dobrej praktyki ochrony roślin. – dodaje Mucha.

Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin jest jednym z filarów zrównoważonego rolnictwa. Użytkownicy tych środków czyli rolnicy i sadownicy stosują je z coraz większą dbałością o środowisko naturalne i bezpieczeństwo osób postronnych.

Ochrona środowiska naturalnego i wysoka jakość plonów gwarantowane są pod warunkiem zakupu i stosowania oryginalnych środków ochrony roślin. Środki ochrony roślin są jednym z najlepiej przebadanych i regulowanych przepisami prawa narzędziami produkcji rolnej. A produkty roślinna poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów i innych substancji.

– Stosowanie oryginalnych środków ochrony roślin to pierwszy krok do odpowiedzialnego rolnictwa. Kolejnym jest właściwe i bezpieczne ich stosowanie oraz odpowiedzialna utylizacja opakowań pozostających po opryskach – mówi Aleksandra Mrowiec, PSOR.

 Niestety postrzeganie przez opinię publiczną środków ochrony roślin oraz ich wpływu na zdrowie i środowisko naturalne bywa- pomimo licznych naukowych dowodów na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania -nadal negatywne - mówił dyrektor PSOR.

Należy zaznaczyć że środki ochrony roślin to obok lekarstw najbardziej kontrolowana i uregulowana prawnie gałąź przemysłu chemicznego w Polsce. Raport Europejskiego Urzędu ds.Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2014 r., dotyczący pozostałości środków ochrony roślin w żywności, wykazała niskie zagrożenie dla konsumenta.. Żywność w Polsce i Europie jest ściśle kontrolowana. Wyśrubowane normy dotyczące dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności są ustalane tak, aby dawki nawet kilkaset razy wyższe niż określone w przepisach, były dla naszych organizmów bezpieczne.Przeprowadzone raporty wykazuje, że tylko 1,6 proc. z przebadanych 83 tys. próbek żywności z 28 krajów europejskich przekroczyło dozwolone poziomy pozostałości środków ochrony roślin. Oznacza to, że żywność w Polsce jest bezpieczna.