Projekt ustawy o nawozach i nawożeniu. Co zmieni się w przepisach?

Autor: PAP 28 września 2022 15:41

Projekt ustawy o nawozach i nawożeniu. Co zmieni się w przepisach? Komisja rolnictwa za projektem noweli ustawy o nawozach i nawożeniu/ fot. shutterstock

Sejmowa komisja rolnictwa skierowała projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu do II czytania, przyjmując poprawki. Nowe przepisy dostosowują zakres i istniejącą terminologię ustawy do wymagań unijnego prawa.

Projekt ustawy nie zawiera zmian w zakresie wprowadzania do obrotu produktów regulowanych prawem krajowym, lecz dostosowuje i określa na nowo właściwość organów w odniesieniu do nadzoru nad produktami nawozowymi objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej - poinformował wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Na posiedzeniu komisji nie było dyskusji, jedynie kilka uwag ze strony sejmowych prawników. Ostatecznie zostały wprowadzone dwie poprawki o charakterze legislacyjnym zgłoszone przez posłów PiS.

Wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych

Według projektowanych przepisów nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspekcja jest upoważniona m.in do wstępu na grunty, dokonywania inwentaryzacji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz do przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez nie wymagań jakościowych.

Unijne rozporządzenie wdrażane do polskiej ustawy rozszerza katalog produktów nawozowych, który obejmuje teraz nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby oraz inhibitory - w tym organiczne i mikrobiologiczne - charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin i poprawę jakości gleby.

Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

Kontrole aplikacji i przechowywania nawozów

Projektowana ustawa ponadto określa, że jednostką przeprowadzającą kontrolę stosowania i przechowywania produktów nawozowych UE oraz nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

Kary za naruszenie przepisów ustawy o nawozach

W projektowanej ustawie zaproponowano zmianę części systemu kar za naruszanie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny dotyczące wprowadzania do obrotu oraz kontroli jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały zastąpione systemem kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzoru rynku w formie decyzji administracyjnych.

Wysokość kar została podwyższona i dostosowana do obecnej sytuacji na rynku produktów nawozowych. Zmiana systemu kar ma na celu realizację zasady skuteczności i proporcjonalności kar, a także wzmocnienie funkcji odstraszającej tych przepisów wobec podmiotów, które nie będą przestrzegać obowiązującego prawa.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI