Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu ERA NET CORE Organic Cofund.

Zadania projektu ResBerry

Głównym zadaniem projektu ResBerry jest zwiększenie bioróżnorodności powierzchniowej i glebowej na europejskich ekologicznych plantacjach truskawki i maliny w celu zwiększenia odporności roślin na główne szkodniki i choroby. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie na plantacjach jagodowych roślin towarzyszących (pasy kwietne, rośliny pułapkowe, rośliny okrywowe) i wzbogacenie różnorodności mikrobiologicznej gleby oraz zorganizowanie poletek demonstracyjnych dla innowacyjnych strategii zwalczania szkodników.

Główne działania:

• organizacja siedlisk dla plantacji truskawek i malin jako podejścia zwiększającego odporność roślin poprzez zastosowanie innowacyjnych systemów uprawy, zwiększenie różnorodności funkcjonalnej za pomocą pasów kwietnych, roślin pułapkowych i roślin okrywowych w celu zmniejszenia szkód powodowanych przez szkodniki;

• zwiększenie różnorodności mikrobiologicznej gleby i wzbogacenie bionawozów bakteriami antagonistycznymi wobec Phytophthora w celu zwalczania chorób truskawki i maliny;

• opracowanie nowatorskich technologii doglebowego stosowania wzbogaconych mikrobiologicznie bionawozów;

• podnoszenie świadomości plantatorów w zakresie stosowania innowacyjnych strategii zwalczania szkodników, takich jak entomopatogenne nicienie w zwalczaniu muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii) lub entomowektory w zwalczaniu szarej pleśni;

• ocena wpływu tych środków na plon i jakość odżywczą owoców oraz sprostanie oczekiwaniom konsumentów.

Spodziewane wyniki:

Wynikiem projektu ResBerry będą rozwiązania systemowe, wspierające ekologiczną produkcję truskawek i malin, opracowane w dialogu z plantatorami i interesariuszami. Odporność roślin jagodowych zostanie zwiększona poprzez wdrożenie funkcjonalnej bioróżnorodności w otoczeniu upraw, zwiększenie różnorodności mikrobiologicznej gleby i podniesienie świadomości plantatorów w zakresie innych innowacyjnych strategii zwalczania szkodników. ResBerry uwzględni potrzeby i opinie konsumentów i producentów, oceniając wartość odżywczą owoców produkowanych zgodnie z innowacyjną strategią produkcji ekologicznej.

Partnerzy projektu to: Institute for Food and Environmental Research (Niemcy), University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (Rumunia), National School of Agriculture of Meknes (Maroko), University of Moulay Ismail (Maroko), University of Copenhagen (Dania), Cooperativa Agricola Rodagria Produce (Rumunia).