Prezydent podpisał nowelę o nawozach i nawożeniu

Autor: PAP 04 listopada 2022 12:30

Prezydent podpisał nowelę o nawozach i nawożeniu Nowe przepisy dostosowują zakres i istniejącą terminologię ustawy do wymagań unijnego prawa. / fot. shutterstock

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu - podała Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy dostosowują zakres i istniejącą terminologię ustawy do wymagań unijnego prawa. Rozszerzony został katalog produktów nawozowych m.in. o polepszacze gleby i inhibitory.

Chodzi o ustawę z 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Jak podała w piątek Kancelaria Prezydenta RP, prezydent ustawę podpisał w czwartek.

Zmiany dotyczące nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin

Według nowych przepisów nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspekcja jest upoważniona m.in. do wstępu na grunty, dokonywania inwentaryzacji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz do przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez nie wymagań jakościowych.

Znowelizowana ustawa nie zawiera zmian w zakresie wprowadzania do obrotu produktów regulowanych prawem krajowym, lecz dostosowuje i określa na nowo właściwość organów w odniesieniu do nadzoru nad produktami nawozowymi objętymi ustawodawstwem Unii Europejskiej, umożliwiając w ten sposób równoległe wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych, które nie będą podlegały prawu wspólnotowemu.

Rozszerzenie katalogu produktów nawozowych 

Unijne rozporządzenie wdrożone do polskiej ustawy rozszerza katalog produktów nawozowych, który obejmuje teraz nie tylko nawozy mineralne, ale także wszystkie inne produkty nawozowe, takie jak: podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby oraz inhibitory - w tym organiczne i mikrobiologiczne, charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin i poprawę jakości gleby.

Przepisy UE nakładają na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

Ustawa ponadto określa, że jednostką przeprowadzającą kontrolę stosowania i przechowywania produktów nawozowych UE oraz nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

Kary za naruszanie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

Zmieniono część systemu kar za naruszanie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny dotyczące wprowadzania do obrotu oraz kontroli jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały zastąpione systemem kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzoru rynku w formie decyzji administracyjnych.

Wysokość kar została podwyższona i dostosowana do obecnej sytuacji na rynku produktów nawozowych. Zmiana systemu kar ma na celu realizację zasady skuteczności i proporcjonalności kar, a także wzmocnienie funkcji odstraszającej tych przepisów wobec podmiotów, które nie będą przestrzegać obowiązującego prawa.

Jak podała Kancelaria, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI