Jak podaje PIORiN, nieprawidłowości dotyczyły głównie nielegalnych środków ochrony roślin oferowanych w sprzedaży obnośnej na targowiskach.

 Jakość środków ochrony roślin pod kontrolą PIORiN

Nadrzędnym celem badań laboratoryjnych środków ochrony roślin jest minimalizacja ryzyka związanego ze stosowaniem preparatów o obniżonej bądź złej jakości. Aby zabezpieczyć użytkowników środków ochrony roślin przed ewentualnymi ujemnymi skutkami niewłaściwej jakości środków ochrony roślin, prowadzona kontrola jest ukierunkowana na prewencję, czyli skuteczne wykrywanie możliwie dużej liczby nieprawidłowości w sprzedawanych preparatach, jak i monitoring, mający na celu uzyskanie obrazu krajowej sytuacji w zakresie jakości wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin. W ramach sprawowanego nadzoru w ww. obszarze, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dokłada starań, aby zapewnić występowanie w obrocie wyłącznie środków ochrony roślin spełniających normy określone w procesie ich rejestracji.

Badanie próbek środków ochrony roślin 

W tym celu, zgodnie z opracowanym harmonogramem, rokrocznie pobierane są próbki środków do badań laboratoryjnych. Oprócz kontroli planowanej, realizuje się również kontrolę interwencyjną, która obejmuje pobór próbek ze środków ochrony roślin, w stosunku do których zaistniało podejrzenie co do nieoryginalności lub niewłaściwej jakości. Ponadto pobór próbek środków ochrony roślin odbywa się w ramach współdziałania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z organami ścigania oraz Krajową Administracją Skarbową.

W trakcie prowadzonych badań określane są podstawowe parametry jakościowe środków ochrony roślin tj. zawartość substancji czynnych, zawartość istotnych zanieczyszczeń, właściwości fizyko - chemiczne oraz w wymaganych przypadkach, inne parametry jakościowe. Sprawdzana jest również zgodność uzyskanych wyników oznaczeń z wymaganiami określonym w procesie rejestracji środków ochrony roślin.

 Nieprawidłowości w jakości środków ochrony roślin - co dalej?

W sytuacji stwierdzenia w handlu środków ochrony roślin o niewłaściwej jakości, są one wycofywane z obrotu. Jednocześnie w przypadku negatywnych wyników analiz laboratoryjnych przeprowadzonych na potrzeby kontroli składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin, kontrolowane podmioty w drodze decyzji są obowiązane do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzenia tych analiz