Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina i zachęca do zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115.

Uwagi można zgłaszać w języku polskim wyłącznie poprzez formularz, który znajdą Państwo tutaj.

Należy uruchomić przycisk „zamieść opinię”. W celu wyrażenia opinii należy założyć konto lub  zalogować się przy użyciu konta istniejącego w innym serwisie, np. Google. Uwagi można zgłaszać do 19 września br.!

Projekt rozporządzenia, poprzez zawarte w nim rozwiązania, będzie niezwykle ważny dla przyszłości europejskiego rolnictwa. W projekcie zawarto m.in. mechanizmy służące realizacji celów Strategii „od pola do stołu” w zakresie środków ochrony roślin. Jak wiadomo zużycie środków ochrony roślin w Polsce w przeliczeniu na powierzchnię upraw jest niższe od średniej wartości dla Unii Europejskiej i niższe niż w szeregu państw o podobnych warunkach rolniczych i klimatycznych. Proponowane dotychczas rozwiązania nie uwzględniają odpowiednio sytuacji poszczególnych państw członkowskich, a także są nieodpowiednie w kontekście realizacji zakładanych celów.

Podstawowe zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim:

- proponowanego w projekcie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin – ujęte w projekcie ustanowione arbitralnie cele redukcyjne nie mają poparcia naukowego i nie uwzględniają aktualnych wyzwań dla rolnictwa związanych ze zmianami klimatycznymi czy rozprzestrzenianiem się nowych agrofagów,

- zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach uznanych za wrażliwe, w tym na obszarach NATURA 2000 i w ochronie lasów,

- licznych nowych obciążeń nakładanych na rolników i administrację.

W ocenie środowiska rolniczego ujęte w projekcie rozwiązania miałyby istotny negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność unijnego, w tym polskiego rolnictwa, a także prowadziłyby do zwiększenia uzależnienia od importu żywności. Powyższe zagrożenia są szczególnie aktualne w kontekście zdarzeń zakłócających łańcuchy dostaw, jak pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie.

Wielkopolska Izba Rolnicza zachęca wszystkich rolnikom do aktywnego udziału w pracach nad projektem. To Państwa zdanie może mieć kluczowe znaczenie dla finalnie podejmowanych decyzji. Zachęcamy do przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie.