Nowe przepisy zdrowia roślin – co zmieni się dla rolników? (wywiad)farmer.pl - 09 grudnia 2019 10:15


Na temat nowych przepisów w sprawie zdrowia roślin redakcja Farmera rozmawia z Andrzejem Chodkowskim – Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Farmer: 14 grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej wchodzi w życie nowe prawo zdrowia roślin. Jakie ono będzie miało wpływ na produkcję roślinną i obrót?

Andrzej Chodkowski: Obszar nadzoru fitosanitarnego został objęty przeprowadzoną na poziomie Unii Europejskiej reformą przepisów, dotyczącą kontroli urzędowych w łańcuchu żywnościowym. Od 14 grudnia 2019 r. stosowane będą nowe przepisy Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2031 oraz nr 2017/625.

Największe zmiany dotyczą zasad importu z państw trzecich. Przepisy Rozporządzenia 2016/2031 wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom dla zdrowia roślin, wynikającym m.in. z intensyfikacji handlu międzynarodowego oraz rozwoju turystyki, co zwiększa ryzyko przedostania się na teren Unii nowych agrofagów. Komisja Europejska określiła wykaz towarów, których import jest zabroniony oraz wykaz towarów, które muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne oraz podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej. Jedną z nowości jest to, że wszystkie towary podlegające pod definicję rośliny (np.: wszystkie nasiona, cięte kwiaty i zieleń, owoce i warzywa) importowane na terytorium Unii Europejskiej będą musiały posiadać świadectwo fitosanitarne i będą kontrolowane. Wyłączone będą tylko owoce tzw. „niskiego ryzyka”, na chwilę obecną: ananasy, banany, kokosy, durian i daktyle. Jako novum określono także wykaz towarów, których import do UE będzie tymczasowo zabroniony, tj. do czasu przeprowadzenia analizy zagrożenia fitosanitarnego. Przede wszystkim wykaz ten zawiera szereg rodzajów drzew liściastych, przeznaczonych do sadzenia (innych niż nasiona i kultury in vitro), m.in.: klony, buki, głogi, jesiony, topole, wierzby, lipy, jabłonie i inne. Wyszczególnione są także rośliny Ullucus tuberosus, których jadalne bulwy są bardzo kolorowe i łudząco przypominają bulwy ziemniaków oraz drewno wiązu i owoce przepękli, jeżeli towary te pochodzą z obszarów występowania określonych agrofagów.

Ponadto od 14 grudnia ujednolicone zostaną zasady kontroli granicznej w obszarach: weterynaryjnym, sanitarnym i fitosanitarnym. Obowiązkowe będzie stosowanie w ramach granicznej kontroli unijnego systemu TRACES. Importer będzie wypełniał elektronicznie zgłoszenie przesyłki do kontroli. W tym celu powinien założyć bezpłatne konto TRACES. Graniczna kontrola fitosanitarna będzie dokumentowana poprzez wygenerowanie dokumentu w tym systemie.

Można więc powiedzieć, że import roślin będzie pod znacznie szerszym nadzorem, niż umożliwiały to dotychczasowe przepisy.

Rozporządzenie 2016/2031 modyfikuje także zasady urzędowej rejestracji podmiotów gospodarczych, oceny zdrowotności oraz wydawania paszportów roślin w celu większej harmonizacji tych działań w obrębie państw członkowskich UE. Jednym z założeń przeprowadzonej reformy było również zapewnienie lepszej relacji przepisów fitosanitarnych z przepisami z zakresu kwalifikacji materiału siewnego. Nadzór ukierunkowany będzie na obrót materiałami do sadzenia i siewu pomiędzy podmiotami profesjonalnymi. Istotnie zwiększy się zakres podmiotów podlegających wpisowi do rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz asortyment objęty obowiązkiem zaopatrzenia w paszport roślin. Co do zasady warunki te będą dotyczyć podmiotów profesjonalnie zaangażowanych w produkcję i obrót roślinami przeznaczonymi do sadzenia, w tym określonymi nasionami. Paszport roślin będzie wymagany przy przemieszczaniu w UE pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.
Nowości w mniejszym stopniu dotyczą kwestii eksportu poza Unię, ale i tu eksporterzy będą objęci obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych.

Więcej w serwisie Farmer.