Najwięcej nieprawidłowości w stosowaniu śor. w uprawie kapusty pekińskiej i kopruwww.sadyogrody.pl - 26 marca 2018 13:48


Podczas konferencji Instytutu Ogrodnictwa Nauka-Praktyce omówiono nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin w uprawach ogrodniczych w 2016 r., na podstawie badania w ramach zadania 2.5 „Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania”.Jak poinformowano podczas konferencji, w 2016 r. przebadano 352 próbki warzyw, z czego 96 próbek nie zawierało pozostałości środków ochrony roślin. W 241 próbkach wykryto pozostałości nie przekraczające poziomu NDP, ale wśród nich w 77 przypadkach próbki zawierały substancje czynne wskazujące na nieprawidłowe użycie środków – brak rejestracji dla danej uprawy. W 15 próbkach wykryto pozostałości środków ochrony roślin w ilości przekraczającej NDP. Spośród badanych upraw warzyw najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w uprawie kapusty pekińskiej i kopru.

W przypadku kapusty pekińskiej przebadano 44 próbki i tylko w 4 nie wykryto pozostałości środków ochrony roślin. W pozostałych próbkach wykryto 13 insektycydów i 11 różnych fungicydów. Najczęściej występującymi pozostałościami środków ochrony roślin były: ditiokarbaminiany, azoksystrobina, karbendazym, chloropiryfos, dimetoat i acetamipryd. Łącznie 31 próbek kapusty pekińskiej zawierało pozostałości więcej niż jednego środka ochrony roślin.

W 22 próbkach wykryto obecność substancji czynnych świadczących o nieprawidłowym użyciu środków ochrony roślin – brak rejestracji dla tej uprawy. Natomiast w 9 próbkach stwierdzono przekroczenia NDP, które kwalifikowały się do zgłoszenia w systemie RASFF. Dotyczyły one wykryć chloropiryfosu (pięć przypadków), chlorotalonilu, pirymetanilu, kaptanu i dimetoatu (2 przypadki).

- W 2016 r. skontrolowano 20 próbek kopru na obecność pozostałości środków ochrony roślin. W 8 próbach nie wykryto pozostałości badanych środków ochrony roślin. W pozostałych próbkach wykryto pozostałości 6 insektycydów, 5 różnych fungicydów oraz 6 herbicydów. Najczęściej występującymi pozostałościami środków ochrony roślin były: chloropiryfos, linuron, pendimetalina i acetamipryd. Łącznie 8 prób kopru zawierało pozostałości więcej niż jednego środka ochrony roślin.

W 11 próbkach stwierdzono pozostałości środków, które nie mają rejestracji do stosowania w tej uprawie: HCH, lindan, chloropiryfos, chloropiryfos metylowy, esfenwalerat, acetamipryd, karbendazym, pirymetanil, tetrakonazol, chlorotoluron, flurochloridon, metolachlor i prosulfokarb. W 1 próbce kopru oznaczono pozostałości chloropiryfosu w ilości przekraczającej NDP, które kwalifikowało się do zgłoszenia w systemie RASFF.

Jedynymi uprawami warzywnymi, w których nie stwierdzono w czasie badań żadnych nieprawidłowości były cebula i papryka.

Tekst powstał na podstawie materiałów z konferencji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej Nauka-Praktyce, która odbyła się 24 listopada 2017 roku.