7 zasad reklamowania środków ochrony roślin

Autor: www.sadyogrody.pl/ PIORiN 08 lipca 2021 15:53

7 zasad reklamowania środków ochrony roślin Reklama środków ochrony roślin może odbywać się tylko zgodnie z prawem / fot. sadyogrody

W związku ze stwierdzaniem licznych naruszeń w zakresie reklamy środków ochrony roślin, PIORiN przypomina, że każda jej forma, w tym telewizyjna i radiowa, powinna być zgodna z prawem.

Każda forma reklamy środków ochrony roślin, w tym telewizyjna i radiowa, powinna być zgodna z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.). Intencją przyświecającą wprowadzeniu przepisów, o których mowa w art. 66 rozporządzenia 1107/2009 jest, aby reklamy nie wprowadzały w błąd użytkowników środków ochrony roślin lub ogółu społeczeństwa, a więc ochrona obywateli przed możliwymi zagrożeniami.

Reklama środków ochrony roślin tylko zgodnie z prawem 

1. Reklamuj wyłącznie środki ochrony roślin, które zostały dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

2. Każdej reklamie środka ochrony roślin muszą towarzyszyć czytelne i wyraźnie widoczne na tle całej reklamy zdania: „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu”;

3. Materiały reklamowe lub promocyjne muszą zwracać uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach. Nie jest wymagane kopiowanie zwrotów i piktogramów jako takich i umieszczanie ich w reklamach. Zwroty ostrzegawcze nie powinny także być streszczane lub parafrazowane w reklamie, ponieważ mogłoby to wprowadzać w błąd odbiorcę przekazu reklamowego. Realizacja tego wymogu może się odbywać poprzez umieszczenie w reklamie stosownej wzmianki, np.: „Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie”;

4. W przypadku reklamy radiowej zdania te muszą być wypowiedziane na głos podczas transmisji treści reklamowej. W przypadku reklamy telewizyjnej, powinny zostać umieszczone na ekranie podczas trwania emisji reklamy, w sposób czytelny i wyraźnie widoczny. Ponadto w sytuacji, gdy wymagane zdania nie byłyby wyświetlane wystarczająco długo, aby umożliwić ich przeczytanie widzowi o umiejętności czytania z przeciętną szybkością, zdania które są wyświetlane na ekranie powinny być dodatkowo przeczytane przez lektora;

5. Reklama środka ochrony roślin nie może zawierać informacji, które byłyby mylące w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska;
Wszystkie użyte w reklamie oświadczenia muszą dać się uzasadnić technicznie;

6. W reklamie nie wolno przedstawiać wizualnie żadnych potencjalnie niebezpiecznych praktyk (takich jak mieszanie lub stosowanie bez odpowiedniej odzieży ochronnej, stosowanie w pobliżu żywności lub stosowanie przez dzieci lub w ich pobliżu);

7. Słowa „środki ochrony roślin” mogą zostać zastąpione przez bardziej precyzyjne określenia rodzaju produktu, takie jak środek grzybobójczy, owadobójczy lub chwastobójczy.

Główny Inspektor przestrzega, że podawanie nierzetelnej informacji, wprowadzającej w błąd odbiorców przekazu reklamowego oraz niewłaściwe i niepełne informowanie o danym produkcie mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo stosujących środki ochrony roślin oraz środowisko.

PIORiN przypomina, że za prowadzenie reklamy środków ochrony roślin z naruszeniem art. 66 ww. rozporządzenia nr 1107/2009, przepis art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przewiduje karę w postaci opłaty sankcyjnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI