Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Zapisało w nim „przepis epizodyczny” przewidujący, że będą zmienione decyzje o odmowie udzielenia dotacji. Chodzi o decyzje wydane w 2021 r. w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ochrony roślin przed agrofagami kwarantannowymi ziemniaka, tj. bakteriami Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum.

Ponieważ w ustawie budżetowej na rok 2021 zabrakło środków, teraz dotacji udzieli się ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2022.

Dofinansowanie kosztów ochrony przed agrofagami kwarantannowymi ziemniaka

„W roku 2021 na wypłatę dotacji zaplanowano bowiem kwotę 5 524 000,00 zł (plan wydatków budżetowych przed zmianami), a po dokonaniu zmian w planie wydatków budżetowych wydatkowano 6 811 000,00 zł. W przypadku wniosków na kwotę 7 255 587,80 zł wydano decyzje odmawiające udzielenia dotacji, mimo że wnioskodawcy spełniali pozostałe wymagania formalne oraz merytoryczne, tj. zagospodarowali porażone lub prawdopodobnie porażone bulwy ziemniaka zgodnie z przepisami określającymi zasady zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka – tj. Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum” – podano w uzasadnieniu.

Problem dotyczy 16 producentów ziemniaka, którym w całości lub częściowo odmówiono udzielenia dotacji w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Czytaj więcej w serwisie farmer.pl