Szerokie zastosowanie herbicydu Stomp Aqua 455 CS

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę BASF Polska Sp. z o.o. 22 kwietnia 2015 12:17

Na 1 hektarze w warstwie ornej jest od kilkudziesięciu do kilkuset milionów nasion różnych gatunków chwastów, dlatego w każdej roślinie uprawnej, jeszcze przed lub równocześnie z jej wschodami na 1 m2 pojawia się co najmniej od kilkunastu do kilkudziesięciu, niekiedy nawet powyżej 100 siewek różnych gatunków chwastów, czyli zawsze w liczbie uzasadniającej ich zwalczanie. Ich konkurencja w stosunku do roślin uprawnych jest szczególnie groźna w pierwszej połowie okresu wegetacji. Stąd w integrowanej ochronie przed chwastami, oprócz nie chemicznych metod regulacji zachwaszczenia, trudno się obejść bez korzystania z herbicydów.

Szczególne znaczenie mają herbicydy doglebowe, stosowane zapobiegawczo przed wschodami chwastów i roślin uprawnych. Należą do nich herbicydy, których substancją czynną jest pendimetalina. W Polsce od dawna jest zalecana ta substancja w uprawach różnych gatunków roślin w formie środków Stomp 330 EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej) i Stomp 400 SC (koncentrat zawiesinowy). Nowocześniejszą formą użytkową pendimetaliny jest STOMP AQUA 455 CS w postaci zawiesiny mikrokapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą.

STOMP AQUA 455 CS jest od dawna dopuszczony do stosowania w wielu krajach, a w niektórych prawie całkowicie zastąpił inne pendimetaliny. Powinien być aplikowany doglebowo, w okresie kiełkowania i wschodów lub nalistnie we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, najlepiej nie później niż do fazy liścieni. Charakteryzuje się szerokim zakresem zwalczanych gatunków chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. W polskiej etykiecie wymieniono tylko niektóre z nich i podano, że do grupy chwastów wrażliwych i średnio wrażliwych zaliczyć można ponad 20 powszechnie spotykanych gatunków. Obowiązujący u nas zakres rejestracji tego herbicydu obejmuje cebulę z siewu, marchew, groch jadalny zielony oraz truskawkę i jest mniejszy niż w niektórych krajach o podobnych do naszych warunkach agroekologicznych. Np. w Niemczech Stomp Aqua 455 CS można stosować w wielu gatunkach roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych, między innymi w kukurydzy, soi, słoneczniku, łubinie, kapuście głowiastej, brokule i innych kapustowatych, selerze, pasternaku, porze i innych warzywach cebulowych. Obecnie w wymienionych uprawach nie można u nas tego herbicydu stosować nawet na własną odpowiedzialność. Rekomendowana dawka to 2,5-3,5 l/ha, zależnie od gleby. W cebuli środek zaleca się stosować bezpośrednio po siewie lub w fazie 1-2 liści, w marchwi - do 5 dni po siewie, w grochu - bezpośrednio po siewie. Niezależnie od dawki i terminu stosowania środek można użyć jeden raz w okresie wegetacji.

Zalety herbicydu Stomp Aqua 455 CS:

 • Jest ważnym ogniwem w obecnie zalecanych technologiach uprawy roślin, uwzględniających integrowaną ochronę przed chwastami;
 • Charakteryzuje się szerokim zakresem stosowania, co jest szczególnie ważne i wygodne dla gospodarstw uprawiających różne rośliny, ponieważ jednym herbicydem można odchwaszczać kilka gatunków roślin uprawnych;
 • Nie ma wyznaczonego okresu karencji, dlatego może być stosowany nawet w warzywach o krótszym okresie wegetacji (np. groch zielony do przetwórstwa), a więc nie stwarza zagrożenia dla konsumentów warzyw;
 • Może być używany na plantacjach nawadnianych, co ma duże znaczenie w intensywnej uprawie warzyw;
 • Nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w zmianowaniu na polach, gdzie środek ten stosowano;
 • Może być aplikowany w rożnych gatunkach roślin uprawnych, dlatego w przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (np. na skutek zniszczenia przez choroby, szkodniki, czy wydarzenia losowe) istnieją duże możliwości wyboru roślin do przesiewu;
 • Dzięki długotrwałemu działaniu w glebie i skutecznemu ograniczeniu zachwaszczenia może korzystnie wpływać na plonowanie;
 • W zależności od sposobu uprawy, terminu siewu lub sadzeniai gatunku warzyw, ich ochrona przed chwastami, w sprzyjających warunkach i gdy w zbiorowisku chwastów dominują gatunki wrażliwe na pendimetalinę, może ograniczyć się tylko do herbicydu Stomp Aqua 455 CS;
 • Zastosowany doglebowo - po siewie lub sadzeniu warzyw i innych roślin uprawnych - może być używany w programach zwalczania chwastów w połączeniu z innymi herbicydami w celu przedłużenia lub poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów (np. w grochu bezpośrednio po siewie Stomp Aqua 455 CS + po wschodach Basagran 600 SL); dodatkowe zabiegi innymi herbicydami lub uzupełniające mechaniczne odchwaszczanie są uzasadnione w przypadkach masowego występowania gatunków odpornych na pendimetalinę (np. starzec zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa);
 • Częste stosowanie herbicydów zawierających taką samą substancję czynną może powodować uodpornienie się na nią niektórych gatunków, które powinny być zwalczane. Pendimetalina jest zaliczna do substancji czynnych o średnim ryzyku wystąpienia odporności. Niemniej jednak należy unikać corocznego jej stosowania na tym samym polu;
 • Na własną odpowiedzialność stosującego Stomp Aqua 455 CS można aplikować w dawkach niższych niż wymienione w etykiecie, gdy po wschodach przewiduje się dodatkowe zabiegi innym herbicydami lub w mieszaninach z innymi środkami wg szczegółowych zaleceń.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM