Wypadki rolnicze w gospodarstwach sadowniczo-ogrodniczych. Kiedy można liczyć na odszkodowanie?

Autor: Albert Katana; www.sadyogrody.pl 01 marca 2016 09:38

Wypadki rolnicze w gospodarstwach sadowniczo-ogrodniczych. Kiedy można liczyć na odszkodowanie? W 2015 roku odnotowano 20 154 wypadków w gospodarstwach sadowniczo-ogrodniczych, w których zginęły 63 osoby/ fot. shutterstock

Potrącenia przez traktor lub kombajn, ucięcia dłoni, nogi, uderzenie lub pogryzienia przez zwierzęta gospodarskie; zatrucia nawozami i środkami ochrony roślin; poparzenia, urazy spowodowane podnoszeniem ciężkich przedmiotów; poślizgnięcia i potknięcia, udary i zawały – oto najczęstsze przyczyny wypadków w gospodarstwach rolnych. W 2015 roku odnotowano 20 154 takich wypadków, w których zginęły 63 osoby.

Sadownicy najczęściej giną w kontrolowanej przechowalni owoców. W Chrząszczewie pod Białą Rawską w przechowalni znaleziono ciała 33-letniego mężczyzny i jego 5-letniego syna. W Magierowej Woli w przechowalni zginął 28-letni sadownik. W Skowronkach, w gminie Belsk Duży w próżniowej, beztlenowej przechowalni owoców  zmarł 26-latek.

Przyczyną tych wypadków jest lekceważenie faktu, że w komorze jest mało tlenu, a dużo dwutlenku węgla. Za bezpieczne dla człowieka przyjmuje się stężenie tlenu powyżej 18 proc. Stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekraczać 0,5 proc. dla pracy ciągłej (8 godzin) oraz 1,5 proc. przy krótkiej (do 15 minut) obecności w komorze. Przy stężeniu tlenu mniejszym niż 6 proc., utrata przytomności następuje w ciągu 30-45 sekund, przy aktywności fizycznej trwa to jeszcze krócej. Oddech staje się urywany, następują konwulsje i zatrzymanie oddechu. Serce pracuje jeszcze kilka minut, po czym człowiek umiera.

Zagrożeniem w pracy sadownika są również zatrucia, poślizgnięcia i potknięcia, oraz upadki z wysokości – ciągników, drabin (około 12 proc. ogólnej liczby upadków), wózków, przyczep. Niemal połowa środków wypłacanych sadownikom przez KRUS z tytułu ubezpieczenia dotyczy właśnie takich zdarzeń. Środki ochrony roślin powodują podrażnienia błony śluzowej nosa i oczu i podrażnienia miejscowe skóry. Mogą być przyczyną zatruć, chorób skóry, alergii a nawet nowotworu.

Skutkiem upadków są urazy głowy i wstrząśnienia mózgu, urazy kręgosłupa, złamania kończyn, a większość z nich powoduje trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Jako najczęstsze przyczyny upadków wymienia się pracę na wysokości bez zabezpieczeń, zły stan techniczny drabin, brak zabezpieczeń podestów roboczych, przewożenie osób maszynami rolniczymi, a nawet brak obuwia roboczego lub jego zły stan.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników definiuje wypadek przy pracy rolniczej jako„nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności”.

Aby wypadek został uznany przez instytucję ubezpieczeniową, musi wydarzyć się:

- na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa rolnego domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym,

- w drodze z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej;

- podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, ewentualnie w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.

Rolnikowi przysługuje możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (w przypadku zgonu odszkodowanie otrzymuje rodzina zmarłego). Jego kwota to 700 zł za każdy 1 proc. ww. uszczerbku.

Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie czynności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu - takie naruszenie czynności sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Należy pamiętać, że odszkodowania nie otrzyma się, jeśli wypadek został spowodowany umyślnie, albo na skutek „rażącego niedbalstwa”, albo pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.

Wypadek należy zgłosić do KRUS nie później niż 6 miesięcy od zdarzenia. Może to zrobić sam poszkodowany lub ktoś w jego imieniu, osobiście, listownie, telefonicznie, mailem. Lepiej wcześniej, niż później, bo miejsce wypadku musi być zabezpieczone. Trzeba również mieć dokumentację medyczną sprawy, wskazać świadków. Po przyjęciu zgłoszenia KRUS ustala, czy poszkodowany miał ubezpieczenie, i „wszczyna postępowanie”. Lekarze orzecznicy KRUS badają poszkodowanego i określają stopień uszczerbku na zdrowiu. Jeśli nie zgadzamy się z ich orzeczeniem, przysługuje nam (w ciągu 14 dni) odwołanie do komisji lekarskiej Kasy. Decyzja komisji jest już ostateczna, jeśli chodzi o KRUS. Można odwołać się od niej tylko do Sądu Rejonowego, za pośrednictwem… KRUS (art. 4778 § 2 pkt. 3 KPC).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM