Warto już teraz przygotować do naboru wniosków na "Modernizację"

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 15 stycznia 2016 14:42

Warto już teraz przygotować do naboru wniosków na "Modernizację" Wkrótce nabór wniosków z działania “Modernizacja gospodarstw rolnych”; fot. Pasquali / URMIK

W I kwartale 2016 roku planowany jest nabór wniosków z działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020. To kolejny nabór wniosków na wsparcie w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. W poprzednim brali udział wyłącznie przedsiębiorcy, tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy indywidualni, ich małżonkowie i domownicy.

O tym, kto może wnioskować o dotację na wsparcie inwestycji pisaliśmy w tekście pt. Jak pozyskać dotację na budowę przechowalni owoców/warzyw.

Przypomnijmy, że limit dotacji na każdą inwestycję w tym naborze wynosi 200 tys. zł, maksymalna wysokość refundacji to 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, lub 60 proc., jeśli inwestycji dokonują osoby wspólnie wnioskujące lub młody rolnik. Minimalna wysokość refundacji to 30 proc. kosztów. Refundacja 50 proc. kosztów oznacza, że drugie 50 proc. kwoty trzeba wyłożyć z własnej kieszeni.

Jednak nie każda inwestycja w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój może być dofinansowana z tego poddziałania. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21.08.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 uszczegóławia, że wsparcie finansowe będzie dostępne tylko dla “operacji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu”. Dodatkowo takie przedsięwzięcie musi przynieść skutek w postaci poprawy ogólnych wyników gospodarstwa w ww. obszarach działania. Zakłada się, że stanie się tak, gdy inwestycja poprawi konkurencyjność gospodarstwa na rynku, zwiększy jego rentowność, oraz (a może przede wszystkim) doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), o min. 10 proc. w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Poprawę konkurencyjności oraz zwiększenie rentowności gospodarstwa można zrealizować poprzez:

- budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia;

- zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, lub urządzeń do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych;

- założenie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;

- budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio (korzystnie) na warunki prowadzenia działalności rolniczej;

- zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej;

- wykupienie patentów lub licencji związanych z produkcją rolną.

Jak widać nacisk położony jest na „skok do przodu”. Inwestycja nie może być jedynie zamianą starego na nowe, musi ona przynieść widoczną zmianę i to na lepsze. Premiowana jest innowacyjność, nowoczesność, ekspansywność, intensyfikacja lub zmiana dotychczasowego profilu produkcji. Wszystko to musi wiązać się z podniesieniem jakości produkowanych towarów i przynieść wymierne efekty finansowe.

Nie każdy właściciel gospodarstwa wie, co zrobić, by dokonać takiego skoku mając do dyspozycji 400 tys. złotych. Ponadto projekt przedsięwzięcia nie może być ogólny, lecz szczegółowy. Potrzebny jest więc biznesplan, a do jego skonstruowania wiedza nie tylko na temat swojego gospodarstwa, ale też ogólnych trendów w sadownictwie/ogrodnictwie, możliwych kierunków ekspansji firmy (tak, ekspansji firmy), oraz wiedza księgowo-ekonomiczna. Wydaje się więc, że potencjalny wnioskodawca o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” musi przygotować się na intensywny kontakt z doradcą rolnym lub prywatnym specjalistą od biznesplanów w PROW, a przede wszystkim – na poważne przemyślenie kierunku rozwoju swojego gospodarstwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM