Umowy na dostarczanie produktów rolnych – co warto wiedzieć?

Autor: www.sadyogrody.pl 21 marca 2017 10:44

Umowy na dostarczanie produktów rolnych – co warto wiedzieć? Daria Milewska, adwokat i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

Każde dostarczenie do pierwszego nabywcy produktów rolnych takich jak m.in. świeże owoce, warzywa, czy produkty z przetworzonych owoców i warzyw, dokonywane przez producentów, grupy producentów, ich organizacje lub zrzeszenia, objęte jest obowiązkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy producentem a nabywcą - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Daria Milewska, adwokat i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

Milewska podkreśla, że umowa powinna zostać podpisana przed dostarczeniem produktów, natomiast obecnie przepisy nie określają minimalnego okresu poprzedzającego dostawę, w którym umowa powinna być zawarta, a zatem strony mają w tym zakresie swobodę decyzyjną. - Umowa może być zawarta na czas określony (np. 3 miesięcy lub „do dnia 30 września 2017 roku”) lub nieokreślony, przy czym przepisy nie wprowadzają ani minimalnego ani maksymalnego okresu obowiązywania takiej umowy - tłumaczy. 

- W praktyce umowy ze stałymi odbiorcami produktów zawierane będą zapewne na okresy dłuższe lub na czas nieokreślony, nie ma przy tym znaczenia ile dostaw produktów zostanie zrealizowanych w ramach danej umowy. Niezależnie od ustalonego okresu obowiązywania umowy konieczne jest uwzględnienie w jej treści postanowień normujących rozwiązanie umowy. Dopuszczalne jest wskazanie terminu wypowiedzenia dla każdej strony (np. 1 tydzień, 1 miesiąc, pół roku), wskazanie dodatkowych warunków rozwiązania umowy (np. wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności), jak i ograniczenie możliwości wypowiedzenia np. tylko do ważnych przyczyn. W tym zakresie strony dysponują swobodą w określeniu stopnia szczegółowości i treści tych postanowień - podkreśla. 

Daria Milewska, adwokat i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k. przyznaje, że kolejnym niezbędnym elementem umowy pomiędzy producentem a nabywcą jest określenie ceny za dostawę produktów. Zgodnie z przepisami można ją określić na dwa sposoby: poprzez wskazanie stałej kwoty (np. 1.000 zł za każdą dostawę produktów niezależnie od ilości czy jakości produktów) lubpoprzez wskazanie sposobu jej wyliczenia.

Druga z tych metod jest bardziej elastyczna. - Strony mogą uzależnić cenę za dostarczenie produktów od określonych precyzyjnie w umowie elementów, np. ilości dostarczonych kilogramów, zakwalifikowania produktu do określonej klasy jakości lub kursu określonej waluty obcej z danego dnia. Istotne jest, aby zasady obliczania ceny jasno wynikały z treści umowy - mówi. 

Kolejne niezbędne postanowienia umowy obejmują określenie ilości i jakości dostarczanych produktów. - Ilość produktu może zostać określona np. poprzez wskazanie minimalnej lub maksymalnej ilości jaka zostanie dostarczona w określonym terminie lub w całym okresie obowiązywania umowy. Dopuszczalne jest także określenie ilości produktu np. poprzez wskazanie, że producent dostarczy „produkt X zebrany z obszaru plantacji o powierzchni Y”. Odnośnie do jakości produktu, brzmienie konkretnych postanowień umowy będzie zależało od tego, jakiego rodzaju produkty będą dostarczane. Oznaczenie jakości może uwzględniać wielkość poszczególnych produktów, stopień ich dojrzałości, minimalną wagę, itp. Należy jednak unikać w treści umowy zbyt ogólnych określeń, takich jak „dostarczenie produktów dobrej/ odpowiedniej jakości”. Umowa może w takiej sytuacji zostać potraktowana jako niezawierająca postanowienia określającego wymaganą jakość produktów - mówi mecenas i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM