Sprzedaż bezpośrednia - w oczekiwaniu na odpowiednie przepisy

Autor: Albert Katana; www.sadyogrody.pl 06 kwietnia 2016 08:26

Sprzedaż bezpośrednia - w oczekiwaniu na odpowiednie przepisy fot. pixabay.com

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia roślinnego, pochodzących z własnych upraw i przetworzonych we własnym gospodarstwie teoretycznie jest możliwa od 1 stycznia b.r., ale praktycznie - nie jest. Przede wszystkim brak jest odpowiednich przepisów.

Miało być pięknie. W kwietniu 2015 roku, w odpowiedzi na list przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Jerzego Chróścikowskiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informowało, że, w wyniku przeprowadzonych przez Parlament RP zmian w prawie, od 1 stycznia 2016 r. rolnicy będą mieli możliwość sprzedaży wytworzonych przez siebie produktów przetworzonych z produktów pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Znowelizowano ustawy: ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy pozwalają na nierejestrowanie działalności gospodarczej przez rolników sprzedających przetworzone w sposób inny niż przemysłowy produkty roślinne i zwierzęce, pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, oraz na opodatkowanie ryczałtowe w wys. 2% przychodów uzyskanych z tej sprzedaży. Potwierdzili to, w odpowiedzi na zapytania posła Mirosława Maliszewskiego, wysocy urzędnicy państwowi -  wiceminister finansów Jarosław Nenemann oraz wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.

Oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia na temat przepisów sanitarnych, jakim podlegać miało przetwarzanie produktów roślinnych, przedstawiał w Sejmie (odpowiedź na zapytanie posła Maliszewskiego) wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.

„Przetwarzanie przez rolników owoców pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego powinno odbywać się na podstawie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego” – mówił Neumann.

Podstawowe ogólne wymagania higieniczne dla produkcji i obrotu żywnością zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Podkreślenia wymaga, że przepisy rozporządzenia nr 852/2004 nie regulują szczegółowo kwestii wymagań higienicznych, a pozostawiają dużą swobodę w ich spełnianiu - określają kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel jakim jest bezpieczeństwo żywności.

Wyjątkiem od powyższej zasady są przepisy rozdziału III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004, który określa wymagania dla tzw. „pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu”. Z uwagi na brak przepisów szczegółowych kwestie spełniania wymagań higienicznych przez dany podmiot należy rozpatrywać indywidualnie …produkcja żywności w kuchni domowej może dotyczyć takiego rodzaju produktów oraz takiej ich ilości, która jest możliwa do wyprodukowania w takich właśnie warunkach, z użyciem zwykłych sprzętów standardowo wykorzystywanych w kuchniach domowych. ... Mając na względzie duże zainteresowanie ze strony rolników prowadzeniem działalności polegającej na przetwarzaniu wyprodukowanych we własnym gospodarstwie warzyw i owoców w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zostały opracowane „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”, które są przeznaczone do dobrowolnego stosowania przez rolników.

O czym więc mówili wysocy urzędnicy państwowi, jeśli sprzedaż bezpośrednia żywności wytworzonej przez rolników z ich własnych produktów roślinnych nie jest praktycznie możliwa? I dlaczego nie jest możliwa?

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM