Skutki wystąpienia z sadowniczej grupy producenckiej

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 17 listopada 2015 15:28

Skutki wystąpienia z sadowniczej grupy producenckiej Konsekwencje odejścia sadownika z grupy producenckiej; fot. shutterstock.com

Zobowiązania finansowe, kredytowe i dotacje dotyczące grupy producentów owoców i warzyw przyznawane są dla lub ściągane od grupy jako podmiotu prawnego niezależnie od jej składu osobowego i liczby członków. Trudno więc oczekiwać, że odejście członka z grupy producentów owoców i warzyw pozostanie bez konsekwencji finansowych.

Organizowanie się i działalność grup producentów owoców i warzyw reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Unijną podstawą prawną jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw nie mówi o skutkach wystąpienia sadownika z grupy producenckiej, natomiast zobowiązuje grupy do posiadania statutu, w którym powinny znaleźć się m.in. zasady przyjmowania i występowania członków z podmiotu oraz minimalny okres członkostwa w grupie, a także sankcje wobec członka, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków. Natomiast art. 60 ust. 6 rozporządzenia Komisji mówi, że w przypadku wystąpienia członka z organizacji, państwa członkowskie zapewniają odzyskanie inwestycji lub jej wartości końcowej, chyba że państwo członkowskie zadecyduje inaczej.

Wstępnie uznana grupa producencka musi spełniać pewne kryteria uznania, takie jak np. wymagana minimalna wartość produkcji wytworzonej i sprzedanej czy minimalna ilość członków. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. Grupa dokonuje również inwestycji w nieruchomości, maszyny czy narzędzia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra RiRW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, inwestycje poczynione przez grupę producentów stanowią własność lub przedmiot użytkowania wieczystego tej grupy i muszą być przez nią użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i planem dochodzenia do uznania przez okres 5 lat od nabycia w przypadku narzędzi, maszyn lub samochodów, albo przez okres 10 lat od nabycia w przypadku gruntu, budynku lub budowli. Ponieważ odejście z grupy jednego jej członka może spowodować niemożność realizacji planu dochodzenia do uznania, zmiejszając wielkość produkcji, lub przyczyniając się do uznania inwestycji za nadmierną do pozostałej liczby członków lub wielkości produkcji, na grupę mogą zostać nałożone kary finansowe. Sankcja za niespełnienie kryteriów uznania to zwrot pieniędzy wypłaconych danej grupie w ramach wsparcia unijnego - 100 proc., jeśli nieuzyskanie przez nią uznania było wynikiem jej zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania z jej strony, lub 50 proc. we wszystkich pozostałych przypadkach. Uznanie inwestycji za nadmierną wobec ilości członków czy wielkości produkcji może skutkować koniecznością wstrzymania płatności lub zwrotu części uzyskanej pomocy.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM