Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich na lata 2015-2020

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 31 grudnia 2014 10:42

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich na lata 2015-2020

Projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich na lata 2015-20 dot. przyznawania dopłat bezpośrednich przyjął we polski rząd. Dopłaty mają przysługiwać rolnikom mającym 1 ha gospodarstwo rolne, a ich wysokość będzie zależeć od spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Nowe przepisy wdrażają unijne rozporządzenia regulujące Wspólną Politykę Rolną do 2020 r., która w znacznie większym stopniu niż poprzednia nastawiona jest na ekologię i zachowanie w dobrym stanie środowiska naturalnego.

Według resortu rolnictwa, który przygotował projekt, zaproponowane rozwiązania pozwolą skutecznie i efektywnie wykorzystać unijne pieniądze na rzecz dostarczania konsumentom zdrowej i dobrej jakościowo żywności w sposób uwzględniający potrzeby restrukturyzacji i modernizacji sektora rolno-żywnościowego.

"Celem zasadniczym nowego systemu wsparcia bezpośredniego jest wspieranie dochodów rolników oraz wynagradzanie ich za produkcję dóbr publicznych, przeciwdziałanie wzrostowi cen żywności oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. W projekcie ustawy określono w szczególności zasady i tryb przyznawania i wypłaty rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu" - wskazało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Dodano w nim, że wspieranie dochodów rolników będzie realizowane za pomocą wszystkich rodzajów płatności, czyli: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i płatności niezwiązanej (do tytoniu).

CIR poinformował, że wysokość płatności obszarowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do danej płatności i stawki tej płatności na 1 ha tej powierzchni. "Wysokość płatności związanych do zwierząt w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności i stawki tej płatności na 1 sztukę" - czytamy w komunikacie.

Dodano w nim, że minister rolnictwa w porozumieniu z szefem resortu finansów, będzie corocznie określał w rozporządzeniu stawki: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Aby otrzymać dopłatę bezpośrednią, rolnik - tak jak dotąd - będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek. Ma na to czas od 15 marca do 15 maja. Płatności będą przyznawane wyłącznie tym rolnikom, w przypadku których łączna powierzchnia kwalifikująca się do płatności wynosi przynajmniej 1 ha. Pomoc będzie kierowana wyłącznie do tzw. rolników aktywnych zawodowo, czyli takich, których głównym źródłem utrzymania jest właśnie rolnictwo.

Płatność za zazielenienie przewiduje wynagradzanie za dostarczanie dóbr publicznych, zachowanie bioróżnorodności, ochrona ekosystemów itp. (cele środowiskowe wzmacnia dodatkowo zasada wzajemnej zgodności wbudowana w cały system wsparcia bezpośredniego).

Płatność dla młodych rolników ma ułatwić młodym rolnikom zakładania działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności. "Płatność przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla tego rolnika do jednolitej płatności obszarowej, nie większej niż 50 ha" - podał CIR.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM