Resort rolnictwa odpiera zarzuty dot. ograniczeń w obrocie ziemią

Autor: www.sadyogrody.pl/MRiRW 16 marca 2016 14:04

Resort rolnictwa odpiera zarzuty dot. ograniczeń w obrocie ziemią Resort rolnictwa odpowiada na podawane przez działaczy PSL nieprawdziwe informacje o projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości/ fot. shutterstock

Resort rolnictwa odpowiada na podawane przez działaczy PSL nieprawdziwe informacje o projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

- Rolnicy nie będą mogli powiększać swoich gospodarstw; zakaz kupna ziemi od państwa spowoduje, że nikt nie będzie mógł zwiększyć swojego gospodarstwa. (Ulotka PSL)

Projekt ustawy przewiduje wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu na okres 5 lat. Ma to na celu spełnienie postulatów zgłaszanych przez rolników, którzy chcą mieć równe szanse w dostępie do państwowej ziemi rolnej w Polsce, a w skutek ustawicznego wzrostu cen nieruchomości rolnych nie mają obecnie wystarczających środków na ich zakup. Z tego względu, w tym okresie, podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości Zasobu powinny być korzystne dla rolników trwałe dzierżawy. Należy bowiem wskazać, że gospodarstwo może być powiększone również poprzez dzierżawę nieruchomości rolnych. Po 3 latach dzierżawy rolnicy uzyskają prawo pierwszeństwa nabycia tych gruntów, co oznacza, że będą mogli je nabyć w przypadku przeznaczenia ich do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych po cenie oszacowania. Należy zwrócić również uwagę, że wstrzymanie sprzedaży nie będzie dotyczyć nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha, a ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnych, jeśli będą za tym przemawiać względy społeczno-gospodarcze (np. wtedy gdy, izba rolnicza albo inne organizacje rolnicze wystąpią o przeprowadzenie przetargu ograniczonego na sprzedaż na rzecz rolników indywidualnych). Rolnicy będą mogli także bez przeszkód powiększać swoje gospodarstwa poprzez nabywanie gruntów na rynku prywatnym.

- Projekt zakłada możliwość zakupu ziemi tylko przez rolnika indywidualnego oraz zakaz sprzedaży i oddawania ziemi innym podmiotom. W praktyce zniknie rynek obrotu ziemią co doprowadzi do drastycznego spadku cen gruntów rolnych. (Ulotka PSL)

Zgodnie z projektem ustawy, nieruchomości rolne oprócz rolników będą mogły  kupić również osoby bliskie zbywcy (zstępni m.in. dzieci, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione). Ponadto nadal będzie możliwe przeniesienie własności nieruchomości rolnej na rzecz osób bliskich np. na rzecz dzieci w drodze umowy darowizny czy też umowy dożywocia. Nabywcą nieruchomości rolnej może być również Skarb Państwa oraz jednostka samorządu terytorialnego, a także inne podmioty za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Mogą być to zatem osoby, które posiadają kwalifikacje rolnicze i dopiero zamierzają utworzyć gospodarstwo rodzinne, a także np. spółki prawa handlowego  dające rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Wreszcie należy zauważyć, że w przypadku kiedy Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych nie wyrazi zgody na nabycie, Agencja na żądanie zbywcy będzie miała obowiązek nabycia nieruchomości rolnej po cenie rynkowej. Zwrócić także należy uwagę, iż obecnie najwięcej transakcji (ok.80%) na rynku prywatnym odbywa się pomiędzy rolnikami indywidualnymi, którzy zgodnie z projektem będą mogli w dalszym ciągu, bez przeszkód,  nabywać nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości rolnej lub oddanie jej w posiadanie innym podmiotom będzie możliwe po upływie 10 lat od nabycia nieruchomości. Wcześniej będzie to możliwe za zgodą sądu. Należy również podnieść, że ograniczenia te będą dotyczyć jedynie nieruchomości nabytych po wejściu w życie omawianych regulacji.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM