Przywracanie potencjału – nie dla wszystkich producentów owoców i warzyw

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 10 listopada 2015 15:59

Przywracanie potencjału – nie dla wszystkich producentów owoców i warzyw Wg resortu rolnictwa plantacje truskawek nie są plantacjami wieloletnimi; fot. shutterstock.com

Susza, silne opady gradu, porywiste wiatry, powodzie coraz częściej dotykają rolników, niszcząc niekiedy podstawy ich bytu. Poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych, rolnicy mogą otrzymać wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Unia Europejska wspiera finansowo rolników, których uprawy zostały zniszczone przez suszę, grad, przymrozki, deszcz nawalny, huragany, powodzie, lawiny, obsunięcia się ziemi i inne klęski żywiołowe. Nie czyni tego z sentymentu bądź miłosierdzia – zmniejszenie produkcji żywności i destabilizacja rynku rolnego w UE jest zdecydowanie niepożądane, a nawet groźne dla funkcjonowania gospodarki. Tymczasem klęski żywiołowe, uznawane za efekt zmiany klimatu, zaczynają być stałym zagrożeniem dla produkcji żywności, zauważalnym nawet w przeszklonych unijnych biurowcach.

Potrzeba zabezpieczenia gospodarstw przed skutkami występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, wsparcie odbudowy zniszczonego potencjału produkcyjnego jest celem działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie finansowe może starać się rolnik mający min. 1 ha użytków rolnych, lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Refundowana jest duża część kosztów inwestycji, do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych. Są to praktycznie wszystkie koszty, które trzeba ponieść w sytuacji zniszczenia przez żywioł - koszty budowy (przebudowy, remontu) budynków lub budowli (łącznie z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi!), koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia, a nawet instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Korzystając ze wsparcia można wybudować ujęcie wody, kupić urządzenia do jej uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania.

Refundowane są też koszty odtwarzania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich (w tym zakupu materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego) których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat - zgodnie z „Informacją dla komisji powołanych przez wojewodę dotyczącą ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę”. Refundacja może też być przyznana na grodzenie plantacji wieloletnich oraz ich wyposażenie w niezbędne urządzenia techniczne i technologiczne.

Praktycznie jedynie czego nie obejmuje wsparcie dla przywracania potencjału produkcji rolnej jest kupno nieruchomości, sprzętu komputerowego oraz rzeczy używanych. Niestety, w tej beczce unijnego miodu mamy łyżkę dziegciu - pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości nieprzekraczającej 130 proc. wartości szkód spowodowanych w gospodarstwie oraz do wysokości limitu wynoszącego 300 000 zł na jedno gospodarstwo. Mamy też przykry problem – nie wszyscy mogą skorzystać ze wsparcia na odtworzenie potencjału produkcji.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM