PROW 2014-20 mobilizuje do innowacji ekologicznych?

Autor: Małgorzata Szymańska, www.sadyogrody.pl 19 kwietnia 2015 11:15

PROW 2014-20 mobilizuje do innowacji ekologicznych? fot. shutterstock.com

Założenia wspólnej polityki rolnej na lata 2014 – 2020 zakładają wdrażanie innowacji zmierzających do zapewnienia rentownej produkcji żywności, zarządzania zasobami naturalnymi, przeciwdziałania zmianom klimatycznych oraz przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Na forum europejskim akceptację zyskała koncepcja innowacji ekologicznych, jako reakcja na potrzeby społeczne i gospodarcze związane z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Za innowacje ekologiczne uznaje się wszelkie formy modyfikacji zmierzające do znacznego i widocznego postępu w postaci ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko lub osiągnięcia większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, żywnościowego oraz zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych w tym energii i wody.

Szczególną postacią innowacji ekologicznych jest produkcja rolno-spożywcza, która uwzględnia wymogi zdrowotne konsumenta oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi poprzez adaptację produkcji do zmian klimatu i ochronę bioróżnorodności.

W celu poprawy oddziaływania producentów owoców i warzyw na środowisko naturalne niezbędna jest innowacyjność rozumiana jako zdolność motywacji producentów do ustawicznego poszukiwania i wykorzystania w praktyce wyników prac badawczych, rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, rozwiązań organizacyjnych.

Jest to również uzależnione od zdolności samych producentów warzyw i owoców do wykorzystania wiedzy w praktyce oraz ich otwartości na nowe technologie i techniki produkcji. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowane będą działania innowacyjne, których cele na poziomie gospodarstwa służyć mają modernizacji, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji i zorientowaniu na rynek, a także promowaniu przedsiębiorczości.

Pionierskie inicjatywy w produkcji owoców i warzyw pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Rodzaje podejmowanych działań przez producentów są jednak silnie uzależnione od wielu różnorodnych czynników. Innowacje ekologiczne mogą mieć formę innowacji: produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych.

Innowacje produktowe polegają na wprowadzeniu wyrobów lub usług pozwalających na realizację celów ekologicznych.  Może to być na przykład zastępowanie określonych środków produkcji materiałami o udoskonalonych właściwościach, które wpływać będą korzystnie na środowisko.

Innowacje procesowe polegają na wdrożeniu nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji spełniającej kryterium dziedzinowe i celowościowe związane z ochroną środowiska i ekorozwojem.

W szczególności może to być nowa lub udoskonalona technologia produkcji, która w znaczący sposób wpłynie na ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Innowacje organizacyjne polegają na wprowadzeniu nowatorskich zasad działania, organizacji miejsca pracy lub stanowiska, które wiążą się ze zrównoważonym rozwojem.

Przykładem może być realizacja działań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego. Innowacje marketingowe polegają na wdrożeniu nowej metody marketingowej wiążącej się ze znacznymi zmianami w konstrukcji opakowania, dystrybucji produktu czy chociażby promocji, które uwzględniają zasady prośrodowiskowe bądź kształtujące świadomość ekologiczną konsumentów.

Zadania z zakresu innowacji ekologicznych  odnoszą się niemal do wszystkich działalności wytwórczych. Producenci warzyw i owoców mogą je wdrażać nie tylko w procesie produkcji, ale także w ramach procesu przetwarzaniu oraz dystrybucji.

Wystarczy korzystając ze znanych rozwiązań rozbudować je w oparciu o zdobycze nauki z różnych dziedzin,  na przykład meteorologii, dającej pewne prognozy co do kształtowania się warunków pogodowych (okresów suszy, opadów, rozpoczęcia okresu wegetacyjnego i jego zakończenia).

Przestrzenią innowacji ekologicznych w produkcji warzyw i owoców są zmiany w doborze surowców czy chociażby materiałów stosowanych przy produkcji. Będą to także zmiany w wyborze rodzaju wytwarzanych produktów, ich lokalizacji czy przestrzeni, w której ten proces się odbywa.

Poprzez zmiany w technologii czy strukturze organizacyjnej produkcji warzyw i owoców innowacje ekologiczne zmniejszają lub zapobiegają negatywnym oddziaływaniom na środowisko. Wprowadzanie bardziej odpornych na choroby i szkodniki odmian roślin czy wykorzystujących w lepszym stopniu składniki odżywcze jest jednym z bardziej efektywnych sposobów poprawy relacji gospodarstwo rolne – środowisko naturalne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM