Prawo wodne: Już teraz warto zainteresować się planowanymi zmianami

Autor: Aneta Gwara/www.sadyogrody.pl 16 maja 2016 09:03

Prawo wodne: Już teraz warto zainteresować się planowanymi zmianami Mec. Anna Rynkowska z kancelarii A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.

- Zmiany w prawie wodnym będą miały istotny wpływ przede wszystkim dla osób działających w branży rolniczej: rolników indywidualnych, sadowników i ogrodników. Będą oni zmuszeni zapłacić należne opłaty za korzystanie z wód, z których dotychczas byli zwolnieni – mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl mecenas Anna Rynkowska z kancelarii  A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.

Dodaje, że polityka ukierunkowana na ochronę zasobów przyrody takich jak woda, gleba i powietrze prowadzona jest na szczeblu unijnym już dość długo. - Również w Polsce od wielu lat obowiązują regulacje w tym zakresie. Nie mniej dla wielu osób, w tym przedsiębiorców, temat ten wydaje się całkowicie nowy, przede wszystkim dlatego, że organy dotychczas nie egzekwowały efektywnie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wiele podmiotów, także wiele grup producentów owoców i warzyw, nie realizowało obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych czy fiskalnych wynikających z korzystania przez nich ze środowiska naturalnego, np. w związku z poborem wód, odprowadzaniem ścieków czy też eksploatacją środków transportu – przyznaje.

W ostatnich latach zmienia się jednak podejście ze strony organów do tego problemu. - Państwo coraz większy nacisk kładzie na prawidłowe korzystanie z zasobów naturalnych i przestrzeganie przepisów w tym zakresie. Jest to podyktowane koniecznością dostosowania polskiego systemu prawnego do coraz to nowych przepisów unijnych. W ostaniem czasie głośno zrobiło się o nowelizacji prawa wodnego, w związku z dostosowaniem do celów Ramowej Dyrektywy Wodnej.  Faktycznie przygotowany projekt wyprowadza szereg zmian do obowiązującego systemu, które będą odczuwalne dla wszystkich przedsiębiorców, też dla grup producenckich oraz rolników indywidualnych, czy sadowników – tłumaczy mec. Anna Rynkowska.

Dodaje, że nowa ustawa Prawo wodne ma przede wszystkim, w opinii jej twórców, wprowadzić instrumenty zapewniające osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie efektywnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody. Dotychczasowe rozwiązania obowiązujące w tym zakresie zostały uznane za niewystarczające. Termin zaś na wdrożenie nowych regulacji upływa 31 grudnia 2016r. Dlatego też warto już teraz zainteresować się planowanymi zmianami.

- Jedną z największych zmian, zaproponowanych w projekcie ustawy jest utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które ma zrewolucjonizować zasady związane z zarządzaniem gospodarką wodną. Funkcje nadzorcze wobec Wód Polskich ma pełnić Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Będzie to zatem całkowicie nowa jednostka, która zajmować się będzie kompleksowo kwestią tzw. usług wodnych – przyznaje.

Wprowadzenie tzw. usług wodnych ma stanowić systemowe rozwiązanie dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Obecnie jest to jednak najbardziej komentowana i krytykowana zmiana.

- W samym projekcie ustawy Prawo wodne wskazano, że gospodarowanie wodami opiera się na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, uwzględniających koszty środowiskowe i koszty zasobowe oraz analizę ekonomiczną – tłumaczy.

Jak mówi ekspertka, oznacza to przede wszystkim, rozszerzenie kręgu podmiotów, które zobowiązane będą do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z usług wodnych. - Do tego kręgu zaliczają się również rolnicy, którzy obecnie zwolnieni są, na podstawie ustawy o ochronie środowiska, z opłat za pobór wody na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych. Podobnie wygląda dla rolników kwestia opłat za odprowadzanie ścieków do ziemi. Planowane przepisy przewidują jednak rezygnację z tego zwolnienia – komentuje.

Ustawodawca unijny nie określił stawki opłat za korzystanie ze środowiska. Kompetencja w tym zakresie należy do ustawodawcy krajowego. Z tego też względu projekt ustawy Prawo wodne przewiduje, że górne jednostkowe stawki opłat wyniosą za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód, pobieranej za pomocą urządzeń technicznych:

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM