PIP: Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy o warunkach zakwaterowania

Autor: sadyogrody.pl 14 kwietnia 2018 15:59

PIP: Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy o warunkach zakwaterowania fot. shutterstock

Departament Legalności Zatrudniania Głównego Inspektoratu Pracy dla naszego portalu przedstawia kolejne regulacje prawne dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców.

Warunki powierzenia pracy niesezonowej cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pracę sezonową (art. 88s ust. 1)

Departament Legalności Zatrudniania Głównego Inspektoratu Pracy zauważa, że zgodnie z art. 88s ust. 1 pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)    cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w odpowiednim rozporządzeniu ww. ministra, wydanym na podstawie art. 90 ust. 10, tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy;

b)    cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową;

c)    cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

 Przypadki, w których nie wymaga się wydania nowego zezwolenia na pracę sezonową; obowiązek informacyjny agencji pracy tymczasowej

Departament Legalności Zatrudnienia informuje, że wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

-  nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

-   nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

-   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;

-   zaistniały okoliczności uprawniające do wykonywania przez cudzoziemca pracy innego rodzaju niż praca sezonowa, wykonywana w ramach działalności określonych 
w rozporządzeniu ministra pracy.

Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest agencja pracy tymczasowej, podmiot ten ma obowiązek pisemnie powiadomić starostę, który wydał zezwolenie na pracę sezonową, o okolicznościach, o których mowa w art. 88s ust. 2 pkt 1-3, w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia (art. 88s ust. 3).

Jednocześnie wprowadzono nowe wykroczenie (art. 120 ust. 8) w następującym brzmieniu: „Kto, prowadząc agencję pracy tymczasowej lub działając w jej imieniu, nie dopełnia obowiązku, 
o którym mowa w art. 88s ust. 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2.000 zł” (możliwe zastosowanie przez inspektora pracy mandatu karnego w takiej samej wysokości).

Okres ważności zezwolenia (art. 88t) i jego przedłużenie (art. 88u ust. 3)

Należy pamiętać, że w związku z treścią art. 88t ust. 1 zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

- Warto zwrócić szczególną uwagę na art. 88t ust. 2, stanowiący, że w przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres, o którym mowa w ust. 1, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym - zaznacza Departament.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM