Nowe zasady sprzedaży ziemi. Kto może ją kupić?

Autor: Aneta Gwara/www.sadyogrody.pl 15 maja 2016 09:48

Nowe zasady sprzedaży ziemi. Kto może ją kupić? 30 kwietnia weszły w życie nowe przepisy wstrzymujące na 5 lat sprzedaż państwowych gruntów / fot. pixabay

30 kwietnia weszły w życie nowe przepisy wstrzymujące na 5 lat sprzedaż państwowych gruntów. Zaczynają także obowiązywać ograniczenia w sprzedaży prywatnej ziemi co budzi wiele wątpliwość wśród rolników. O nowej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i zasadach sprzedaży ziemi opowiada serwisowi www.sadyogrody.pl. Dariusz Mamiński z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmianę dotychczasowych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje uchwalona w dniu 14 kwietnia 2016 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony polskiej ziemi przed jej niekontrolowanym, spekulacyjnym wykupem przez osoby, które nie gwarantują, zgodnego z jej przeznaczeniem i interesem społecznym, wykorzystania nabytej ziemi.

Jak mówi Dariusz Mamiński, najważniejsze zmiany w dotychczasowej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczą nabywcy nieruchomości rolnych, którym będzie mógł być wyłącznie rolnik indywidualny. - W przypadku nabycia nieruchomości rolnej przez małżonków wystarczające będzie, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków – dodaje.

- Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie będzie mogła przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych. Zgodnie z definicją pojęcia rolnika indywidualnego, jest nim osoba fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo – komentuje.

Jak mówi, wymogi te nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy, mianowicie zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osób przysposabiających i przysposobionych, a ponadto również jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa oraz osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Nieruchomości rolne będą mogły być nabywane także w drodze dziedziczenia, zapisu windykacyjnego, na podstawie art. 151 lub 231 Kodeksu cywilnego, w toku postepowania restrukturyzacyjnego w ramach postepowania sanacyjnego – wylicza przedstawiciel biura prasowego resortu rolnictwa.

- Za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, od której odwołanie przysługiwać będzie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nieruchomości rolne będą mogły nabyć także inne podmioty dające gwarancję należytego prowadzenia działalności rolniczej, oraz jeśli w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Zgodę na nabycie będzie mogła uzyskać również osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeśli posiada kwalifikacje rolnicze, daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, która zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. W przypadku niewyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, Agencja na wniosek zbywcy będzie obowiązana do nabycia tej nieruchomości za zapłatą ceny rynkowej – mówi.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM