MRiRW: Ośrodki Doradztwa Rolniczego – nowy status

Autor: www.sadyogrody.pl/MRiRW 31 sierpnia 2016 15:30

MRiRW: Ośrodki Doradztwa Rolniczego – nowy status podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki./ fot. za Farmer.pl

Od 20 sierpnia br. wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi – powiedział podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa, Ryszard Zarudzki.

Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. poz.1176). Wiceminister Zarudzki poinformował, że na podstawie tej ustawy do zadań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi należeć będzie:

- zatwierdzanie rocznego programu działalności ODR i sprawozdania z jego wykonania,

- zatwierdzenie rocznego planu finansowego ODR, jego zmian i sprawozdania z jego wykonania,

- zatwierdzanie cennika usług odpłatnych, świadczonych przez ODR,

- powoływanie dyrektora ODR i - na wniosek dyrektora - zastępców dyrektora,

- wydawanie zgody na decyzje dyrektora przekraczające zwykły zarząd,

- kontrola i ocena działalności ODR i Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ODR.

Zmianie uległ status prawny Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Z samorządowych wojewódzkich osób prawnych stały się państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, przy czym zachowują swój dotychczasowy majątek.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze zarządzenia nadał z dniem 20 sierpnia 2016 r., a więc z równocześnie z wejściem w życie przepisów ustawy, statuty wszystkim szesnastu wojewódzkim ODR-om. Również z dniem wejścia w życie ustawy zostało dostosowane do nowych przepisów rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.

Znowelizowana ustawa nakłada na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązek powołania Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

– Zmianie ulegnie skład poszczególnych rad, ponieważ liczba członków zwiększa się z 11 do 12 – poinformował wiceminister Zarudzki i dodał, że dodatkowo w skład każdej rady wejdzie przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zgodnie z art. 4 ustawy nowe rady mają zostać powołane w terminie 60 dni od wejścia ustawy w życie. Do końca 2016r. Ośrodki Doradztwa Rolniczego będą funkcjonować na podstawie programu działalności, planu finansowego i cennika, zatwierdzonych przez zarząd województwa.

Dotychczas minister rolnictwa miał niewielki wpływ na realizację zadań ustawowych przez ODR-y. Do jego kompetencji należało przekazywanie, na podstawie umowy z Ośrodkiem, środków finansowych ma funkcjonowanie ODR w ramach dotacji celowych z budżetu państwa. Jednocześnie decyzje o kierunkach i priorytetach działalności ODR podejmowały zarządy poszczególnych województw, zatwierdzając roczne plany działalności ODR.

Wiceminister podkreślił, że obecne rozwiązanie, dające ministrowi możliwość bezpośredniego wpływu na działalność ośrodków, w tym wyznaczania priorytetów ich pracy na dany rok, pozwoli na efektywniejsze zarządzanie środkami dotacji, a tym samym lepsze funkcjonowanie wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Zmiana podległości

i nadzoru pozwoli również na ujednolicenie organizacji pracy i sposobów działania ODR. Ponadto, jak zaznaczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, skupienie nadzoru nad systemem doradztwa w jednej instytucji usprawni komunikację pomiędzy wszystkimi jednostkami doradztwa rolniczego, a także pomiędzy tymi jednostkami, a pozostałymi agendami rządowymi działającymi w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM