Jak pozyskać dotacje na budowę przechowalni owoców/warzyw?

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 28 grudnia 2015 08:53

Jak pozyskać dotacje na budowę przechowalni owoców/warzyw? Dotację na budowę przechowalni owoców/warzyw można będzie uzyskać w I kwartale 2016 r.; fot. shutterstock.com

Dotację na budowę przechowalni owoców/warzyw można będzie uzyskać w I kwartale 2016 r. z funduszy zarezerwowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację gospodarstw rolnych. Są one przeznaczone na “operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu”.

Uruchomienie wiosną 2016 r. nieaktywowanego dotychczas obszaru “D” działania “Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW zapowiedziało Ministerstwa Rolnictwa za czasów Marka Sawickiego. W jego ramach mieszczą się budowy, przebudowy, remonty połączone z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej i wyposażenia.

Zasady przyznawania dotacji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Warunkiem przyznania pomocy jest prowadzenie gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha. Natomiast wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi wynosić minimum 10 tys. euro. Prawo do złożenie wniosku o dofinansowanie przysługuje nie tylko właścicielowi gospodarstwa, lecz również rolnikowi, który dzierżawi gospodarstwo, lub użytkuje je na innej podstawie jako posiadacz zależny. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego posiadacz zależny to osoba, która włada cudzą rzeczą i jest podporządkowana posiadaczowi samoistnemu; posiadaczem zależnym jest więc użytkownik, najemca, dzierżawca, zastawnik itp. W myśl prawa uznaje się, że rolnik będący osobą fizyczną kieruje gospodarstwem, jeżeli ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jego prowadzenia. Jednak umowa dzierżawy gospodarstwa (czy innej formy prowadzenia) musi być zawarta na co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o pomoc.

Gospodarstwo musi być prowadzone aktywnie, w celach zarobkowych. Potwierdzeniem tej aktywności muszą być faktury VAT lub VAT RR, paragony lub choćby dokumentacja podatkowa na kwotę min. 5 tys. zł przychodu uzyskanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna wysokość refundacji to 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku inwestycji dokonywanych indywidualnie przez osoby nie mające statusu młodego rolnika, oraz 60 proc. k.k. w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika.

Przypominamy, że "młodym rolnikiem" w myśl przepisów jest osoba przed 40. rokiem życia prowadząca gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat. 

W obu przypadkach minimalna wysokość refundacji to 30 proc. kosztów kwalifikowanych.

Limit dofinansowania wynosi 200 tys. zł. Koszty budowy, zakupu i montażu instalacji technicznej i wyposażenia są w pełni kosztami kwalifikowanymi.

Tak więc budowa przechowalni o wartości 400 tys. netto przez jednego sadownika będzie, przy wykorzystaniu dofinansowania z "Modernizacji gospodarstw", kosztować 200 tys. Jeśli będzie to inwestycja wspólna dwóch osób prowadzących gospodarstwo, i osoby te wspólnie złożą wniosek, zwrot może wynieść 400 tys. - z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może przekraczać 60 proc. kosztów, a użytkownicy przechowalni będą po równo z niej korzystać. Bo mankamentem wspólnego wnioskowania jest współwłasność gruntu, na którym ma stanąć przechowalnia oraz wspólne użytkowanie budynku. Oba te warunki muszą być potwierdzone umową, najlepiej notarialną. Ustalenie warunków wspólnego użytkowania jest istotne, bo wysokość refundacji na osobę jest uzależniona od procentowo określonego sposobu korzystania z budynku. Dodatkowo wspólne użytkowanie musi trwać nie mniej niż 5 lat od momentu uzyskania dotacji.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM