GIOŚ planuje kontrole urządzeń chłodniczych - wywiad z rzeczniczką Inspekcji

Autor: Albert Katana; www.sadyogrody.pl 27 maja 2016 09:54

GIOŚ planuje kontrole urządzeń chłodniczych - wywiad z rzeczniczką Inspekcji Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej spolsad.pl

Rejestracja urządzeń chłodniczych obsługujących przechowalnie owoców i warzyw jest obowiązkowa na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Do kontroli przestrzegania przepisów tej ustawy zobowiązana jest Inspekcja Ochrony Środowiska. O kontrolach i ich konsekwencjach z rzecznikiem prasowym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska panią Magdaleną Ciupak-Zarzycką rozmawia Albert Katana.

Czy odbywają się już kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska sprawdzające realizację przepisów Ustawy?

Kontrole mające na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska (w tym przepisów ww. ustawy) są planowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami w Inspekcji Ochron Środowiska (IOŚ), z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  W 2015 r. organy IOŚ przeprowadziły 132 kontrole przestrzegania przepisów ww. ustawy. Na 2016 r. IOŚ zaplanowała również kontrole przestrzegania przepisów w zakresie używania czynników chłodniczych oraz obrotu nimi w wybranych zakładach.

Czy inspektorzy kontrolują wszystkie przechowalnie, czy tylko te  z zarejestrowanymi urządzeniami?

Aktualnie nie planuje się specjalnego cyklu kontrolnego mającego na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych oraz F-gazów w gospodarstwach rolnych oraz przechowalniach owoców i warzyw.

W jaki sposób odbywają się te kontrole? Czy kontrole są zapowiadane?

O kontrolach planowych podmioty są informowane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zakres kontroli wynikający z przedmiotowej ustawy przypisany Inspekcji Ochrony Środowiska jest wskazany w art. 45 ww. ustawy.

Czy właściciel przechowalni-operator urządzenia ponosi pełną odpowiedzialność za wszystko, co jest związane z urządzeniem, czy też współdzieli ją z serwisantem (certyfikowanym)?

Obowiązki poszczególnych podmiotów regulują akty prawa wspólnotowego i krajowego w przedmiotowej materii. Co do zasady za urządzenie odpowiada operator. Natomiast czynności serwisowe muszą być wykonywane przez certyfikowanego serwisanta. Jednak za zlecenie odpowiedniej usługi w odpowiednim czasie odpowiednio wykwalifikowanej osobie w odniesieniu do danego urządzenia odpowiada operator.

Czy inspektorzy są zobowiązani do nakładania kar administracyjnych w związku z przebiegiem kontroli? Co podlega karom? Jaka jest wysokość kar?

Jest to wskazane w rozdziale 11 omawianej ustawy.

Czy i za co nałożono już pierwsze kary administracyjne?

W 2015 r. nie nałożono żadnych kar administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów ww. ustawy. Natomiast do dzisiaj GIOŚ nie posiada informacji o karach nałożonych  przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w 2016 r. Takie dane spływają do GIOŚ po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Nie wpłynęły do GIOŚ także żadne odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez WIOŚ w omawianym zakresie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM