Długa ścieżka obiegu owoców i warzyw wycofanych z rynku

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 20 listopada 2015 08:12

Długa ścieżka obiegu owoców i warzyw wycofanych z rynku Stawka rekompensaty wynosi ok. 70 groszy za kilogram jabłek; fot. shutterstock.com

Wycofanie produktów z rynku w celu dalszej bezpłatnej dystrybucji związane jest z kontrolami i dokumentami. Producent uczestniczący w tej operacji zobowiązany jest do przechowywania całej dokumentacji przez okres 5 lat licząc od roku, w którym wypłacona została pomoc. W przypadku wykrycia, że kwota wsparcia została nienależnie wypłacona, ARR zażąda jej zwrotu w całości.

Owoce i warzywa deklarowane do wycofania z rynku w celu dalszej bezpłatnej dystrybucji muszą być dostarczone do organizacji lub osoby zarejestrowanej w prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego rejestrze uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Rejestr ten jest dostępny w oddziałach terenowych Agencji, lub na jej stronie internetowej (www.arr.gov.pl, w widocznej na stronie głównej zakładce „embargo rosyjskie”).

Producent, który złożył w ARR powiadomienie o zamiarze wycofania swoich produktów z rynku, musi sam skontaktować się z potencjalnym odbiorcą i ustalić warunki, to znaczy wielkość dostawy, termin i sposób transportu. Może zdarzyć się, że odbiorca będzie chciał, by formalnie przekazane mu owoce lub warzywa były przechowywane u producenta - w takim przypadku odbiorca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za dany produkt, w tym za jego jakość oraz konsekwencje wynikające z niewłaściwego przechowywania produktu.

Ustalenia dotyczące wielkości i terminu dostawy nie są jednak wiążące, ponieważ to Agencja Rynku Rolnego określa indywidualnie przyznaną producentowi wielkość dostaw – dopiero po uzyskaniu tej informacji może precyzyjnie ustalić również termin przekazania produktów. Poza tym, producent musi najpierw uzyskać zgodę ARR na przeprowadzenie operacji wycofania.

Minimalne wymagania jakościowe, które muszą spełniać wycofywane produkty są ściśle określone. Owoce (warzywa) muszą być: całe, zdrowe, czyste, bez jakichkolwiek widocznych substancji obcych, szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych, wolne od obcych zapachów lub smaków. Muszą też być dostatecznie rozwinięte i dojrzałe, charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego. Jakość wycofywanych produktów oceni podczas kontroli pierwszego szczebla Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJAR-S). Efektem kontroli powinno być Świadectwo zgodności z normami handlowymi UE dla świeżych owoców i warzyw - uzyskanie go jest równoznaczne z udzieleniem przez ARR zgody na przeprowadzenie wycofywania. Natomiast jeśli Inspekcja stwierdzi, że produkty nie spełniają ww. wymagań, sadownik zapłaci koszty związane z niezakwalifikowaniem produktu do wycofania.

Specjalne wymagania dotyczą też opakowań, w których dostarcza się produkty - musi być na nich godło Unii Europejskiej oraz napis „Produkty przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji”.

Odbiorca produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji wystawia dostawcy Świadectwo potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku (formularz udostępnia ARR). W tym dokumencie muszą się znaleźć takie informacje jak:

- dane dostawcy – producenta,
- informacje o wycofanym/przekazanym produkcie (rodzaj, masa netto z wyodrębnieniem części spełniającej wymagania jakości handlowej i niespełniającej tych wymagań),
- datę przekazania,
- informację o opakowaniu,
informację o środku transportu wraz z jego numerem rejestracyjnym,
- dane adresowe i nazwę miejsca, do którego został dostarczony produkt,
- dane odbiorcy
- termin odbioru produktu, jeśli przekazany organizacji produkt przechowywany jest przez producenta.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM