ARR przypomina o obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych

Autor: www.sadyogrody.pl/ARR 08 lutego 2017 12:04

ARR przypomina o obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych fot. shutterstock.com

Od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy - informuje Agencja.

W przypadku gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie.

Z tego obowiązku wyłącza się sprzedaż bezpośrednią przez producentów, grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów.

Umowa nie jest wymagana w przypadku gdy:
- dostawca zbywa produkty rolne nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak wymogi umów wynikające z ustawy,
- dostawca będący członkiem :
1. grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach sprzedaje produkty rolne lub spożywcze do grupy producentów rolnych, której jest członkiem,
2. wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub warzywa członkom tej grupy,
3. uznanej organizacji producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub warzywa członkom tej organizacji.

Szczegółowy wykaz produktów rolnych objętych działaniem ustawy zawarty jest w Załączniku I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i obejmuje m.in. zboża i pochodne, cukry, susz paszowy, nasiona, chmiel, tytoń, len, owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne, wołowina i cielęcina, wieprzowina, drób, baranina i kozina, jaja, produkty pszczele, wino, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego i inne produkty.

Od 11 lutego 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67) wprowadzającej zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, będą mogły być nakładane kary pieniężne za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem lub nabyte wskutek wadliwej umowy.

Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli i nakładania kar pieniężnych będzie dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

Nabywanie przez przedsiębiorców produktów rolnych bez wymaganych lub niespełniających warunków umów będzie skutkowało nałożeniem przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego sankcji w formie kary pieniężnej w wysokości 10% zapłaty za nabyte produkty. Kara będzie wymierzana w drodze decyzji administracyjnej. Na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej i jej wysokość nie będą miały wpływu ani odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie jej wartości ( np. obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury korygującej). Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Umowa na dostawę

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM