ARR przypomina o obowiązkach odbiorcy owoców i warzyw przekazanych na bezpłatną dystrybucję

Autor: www.sadyogrody.pl/ARR 24 marca 2016 12:12

ARR przypomina o obowiązkach odbiorcy owoców i warzyw przekazanych na bezpłatną dystrybucję ARR przypomina o wymogach i obowiązkach nałożonych na odbiorcę owoców i warzyw, tj. podmiot który uzyskał uprawnienie do odbioru owoców i warzyw wycofywanych z rynku/ fot. shutterstock

ARR przypomina o wymogach i obowiązkach nałożonych na odbiorcę owoców i warzyw, tj. podmiot który uzyskał uprawnienie do odbioru owoców i warzyw wycofywanych z rynku w ramach bezpłatnej dystrybucji i jest bezpośrednim odbiorcom przekazywanych produktów przez producenta.

Podmiot taki (uznany i wpisany do rejestru  prezesa ARR) ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowość dystrybucji, produktów otrzymanych od producenta, na wszystkich jego etapach aż do ostatecznego odbiorcy, tj. osoby fizycznej uprawnionej do otrzymywania pomocy społecznej w myśl przepisów ustawy z dn.12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub grupy docelowe np. dzieci uczęszczające regularnie do żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych lub średnich, pacjenci szpitali, podopieczni GOPS, MOPS, DPS lub domów spokojnej starości, które podejmują wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, aby dystrybuowane w ten sposób ilości produktów stanowiły uzupełnienie ilości normalnie kupowanych przez placówki tego rodzaju.

Podmiot ten zobowiązany jest prowadzić, posiadać i przedstawić do kontroli stosowną dokumentację potwierdzającą prawidłowość całego procesu przebiegu  bezpłatnej dystrybucji, a w szczególności:

-     dokumentację ewidencyjno - magazynową prowadzoną zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), a w szczególności z art. 21 przedmiotowej ustawy dotyczącym sporządzania dowodów księgowych, pozwalającą stwierdzić drogę dystrybucji całej ilości przekazywanych produktów od danego producenta do ostatecznego odbiorcy,

-     dokumentację potwierdzającą przekazanie i odbiór określonych ilości produktów przez odbiorcę docelowego (osoby fizyczne)  wraz z potwierdzeniem uprawnień do otrzymywania pomocy społecznej w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Jednostki organizacyjne uznane za organizacje charytatywne zobowiązane są wykorzystywać otrzymane w ramach bezpłatnej dystrybucji produkty w swojej działalności służącej pomocy osobom, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym, w szczególności w związku z tym, że osoby te nie posiadają środków utrzymania. W prawodawstwie polskim podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dotyczące beneficjentów pomocy społecznej jest ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne wyznaczone do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń (w mechanizmach związanych z embargiem rosyjskim także od producentów niebędących członkami organizacji producentów) bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, którymi mogą być: zakłady karne, szkoły, placówki, o których mowa w art. 22 przedmiotowego rozporządzenia (dzieci uczęszczające regularnie do żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych lub średnich), obozy wypoczynkowe dla dzieci, szpitale lub domy spokojnej starości, które podejmują wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, aby dystrybuowane w ten sposób ilości produktów stanowiły uzupełnienie ilości normalnie kupowanych przez placówki tego rodzaju. Zgodnie z przepisami UE owoce lub warzywa otrzymane w ramach bezpłatnej dystrybucji od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała. Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM