ARiMR: Rusza wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

Autor: www.sadyogrody.pl 21 października 2015 16:43

ARiMR: Rusza wsparcie dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/ fot. sadyogrody.p

- W momencie wstąpienia Polski do UE ruszył proces budowy potencjału w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Wraz z rozwojem tego potencjału rośnie eksport, który w 2014 roku osiągnął poziom ponad 21 mld zł. Ten eksport dalej się rozwija, a produkcja wzrasta. W związku z tym uruchamiamy nowy nabór w ramach PROW na lata 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” – poinformował Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podczas konferencji prasowej.

Jak oznajmił Andrzej Gross, od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.

- Jest to pewnego rodzaju kontynuacja pomocy rozdzielonej przez ARiMR w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, która finansowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, choć są w niej nowe elementy –powiedział prezes ARiMR.

Dodał, że wsparcie w ramach tego poddziałania kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. - O pomoc finansową mogą starać się zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze, czyli podmioty, które mogły ubiegać o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej – zaznaczył Gross.

W kolejnych naborach wniosków w ramach przedmiotowego poddziałania pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów, do której należą rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Jak ogłosił prezes ARiMR, w całym budżecie PROW 2014-2020 przewidziano wsparcie z tego poddziałania w wysokości 693 mln euro. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o wsparcie ubiega się przedsiębiorstwo będące związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, wówczas może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność objętą wsparciem maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Można go również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI