ARiMR: Dodatkowa pomoc dla producentów owoców i warzyw oraz rolników

Autor: www.sadyogrody.pl/ARiMR 19 września 2016 08:05

ARiMR: Dodatkowa pomoc dla producentów owoców i warzyw oraz rolników Dodatkowa pomoc dla producentów owoców i warzyw/ fot. shutterstock.com

28 września 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR. Wprowadza ono możliwość udzielania pomocy finansowej producentom owoców i warzyw, mleka oraz świń na sfinansowanie, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz zobowiązań cywilnoprawnych – informuje Agencja.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. powyższa pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem. W związku z tym, podpisywanie umów pożyczek oraz umów kredytu będzie możliwe dopiero po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r., ale nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Obecnie w ARiMR trwają prace polegające na opracowaniu formularza wniosku o udzielenie pożyczki, zasad udzielania nowych form wsparcia oraz zmian do zawartych z bankami umów o współpracy. Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów oraz po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o udzielenie pożyczek, a banki współpracujące z ARiMR - wnioski o udzielenie kredytów. W przypadku kredytów niezbędne jest również zawarcie aneksów do umów o współpracy podpisanych pomiędzy Agencją a bankami.

Podstawowe warunki udzielania nowej pomocy przedstawiają się następująco:

1. Pomoc na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

W 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw, prowadzącym gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Pomoc będzie polegała na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilnoprawne na rzecz budżetu środków europejskich.

Pożyczkę będą mogli uzyskać producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Pożyczka będzie udzielana maksymalnie na 10 lat, a jej kwota nie będzie mogła przekroczyć wysokości kwoty nieuregulowanych należności. Do kwoty tej nie wlicza się odsetek.

Wypłata środków nastąpi w dwóch ratach, przy czym:

• pierwsza rata - płatna w 2016 r. w wysokości do 50 proc. kwoty pożyczki,
• druga rata - płatna w 2017 r. po udokumentowaniu spłaty nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach pierwszej raty.
Pożyczkę w całości trzeba będzie rozliczyć przedstawiając dokumenty potwierdzające spłatę ww. należności.

Pożyczka będzie nieoprocentowana, a Agencja nie będzie pobierała żadnych opłat za jej udzielenie.

Wniosek o udzielenie pożyczki producenci mleka, świń, owoców i warzyw będą składać w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w terminie do 15 października br. Wzór wniosku opracuje Agencja i udostępni na swojej stronie internetowej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty takie jak np.:

• oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieregulowanych należności,
• kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów,
• dokumenty potwierdzające powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM