Agroturystyka w sadach i ogrodach - czy to ma sens?

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 24 stycznia 2016 11:38

Agroturystyka w sadach i ogrodach - czy to ma sens? Czy agroturystyka w sadach i ogrodach ma sens?; fot. shutterstock.com

Turystyka wiejska zdobywa coraz większą popularność. Turyści z miast, zwani niegdyś letnikami, szukają na wsi ciszy, nieskażonej przyrody, "niepodrasowanej" chemicznie żywności i wytęsknionego przez cały rok spokoju. Czy mogą znaleźć to w agroturystycznym gospodarstwie sadowniczo-ogrodniczym? Czy agroturystyka w sadach i ogrodach ma sens?

Gospodarstwo agroturystyczne to połączenie gospodarstwa i turystyki - czynne gospodarstwo rolne, które świadczy usługi turystyczne w małym zakresie, w istniejących budynkach gospodarstwa i bez likwidacji działalności rolniczej. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego przez rolnika (osoba posiadająca min. 1 ha ziemi, czerpiąca korzyści z prowadzonej działalności rolniczej, ubezpieczona w KRUS) nie podlega przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że rolnik nie musi rejestrować pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 3 ustawy). Jeśli ponadto wynajmuje turystom (nie pracownikom w delegacji) nie więcej niż 5 pokojów w budynku mieszkalnym należącym do gospodarstwa i nie zatrudnia pracowników do obsługi tych pokojów, to art. 21, pkt. 43 ustawy o podatku dochodowym zwalnia go z płacenia PIT - podatku dochodowego od osób fizycznych (ang. Personal Income Tax) z tytułu dochodów z wynajmu i posiłków (nie obejmuje to wynajmu pola pod namioty, przyczepy kempingowe). Taka liczba pokoi umożliwia również płacenie podatku od nieruchomości według stawki za powierzchnię pomieszczeń mieszkalnych. Jeśli dochód nie przekracza kwoty 10 tys. euro rocznie, zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług właściciel gospodarstwa jest również zwolniony od podatku VAT (dotyczy to wszystkich podatników), choć ma obowiązek prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży. Niemniej przed rozpoczęciem świadczenie usług agroturystycznych należy zgłosić się do urzędu skarbowego i wypełnić zgłoszenie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Budynek jest budynkiem mieszkalnym, gdy pełni funkcję mieszkalną, lub ktoś jest w nim zameldowany, lub na podstawie decyzji administracyjnej dopuszczającej go do zamieszkania. Musi jednak spełniać warunki określone w Prawie budowlanym i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Natomiast minimalne wymagania dla kwater dla turystów określa załącznik nr 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (nie było wtedy ministerstwa sportu i turystyki). W załączniku mowa jest o powierzchni pokoju, ogrzewaniu, oświetleniu, instalacji sanitarnej, wyposażeniu pokoju i łazienki, pościeli.

Rozporządzenie uszczegóławia przepisy ustawy o usługach turystycznych, w myśl których obiekt agroturystyczny i obiekt turystyki wiejskiej jest “innym obiektem świadczącym usługi hotelarskie”, ale nie obiektem hotelarskim. “Inny obiekt” podlega zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez wójta, w którym właściciel oświadcza, że kwatera spełnia wymagania p.poż., sanitarne i budowlane, i wyraża zgodę na kontrolowanie działalności. Ponieważ jest to zgłoszenie, nikt nie sprawdza prawdziwości oświadczenia, odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo turystów bierze na siebie właściciel gospodarstwa. Wiadomo jednak, że niespełnienie minimalnych standardów przełoży się na brak turystów, poza tym różne inspekcje (sanitarna, pożarowa, budowlana) mogą zażądać podczas kontroli, do której są uprawnione, dokumentów potwierdzających prawdziwość oświadczenia. Trzeba też pamiętać, że budynki i obszary o zmienionej trwale funkcji nie mogą być uznane za część gospodarstwa rolnego, więc przerobienie starej stodoły na pensjonat pozbawia rolnika wymienionych wyżej przywilejów, a agroturystyka musi stać się pozarolniczą działalnością gospodarczą. Rejestracja działalności gospodarczej obowiązuje również w sytuacji, gdy usługi turystyczne stają się dominującym źródłem dochodów gospodarstwa.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM