Rejestracja urządzeń chłodniczych z punktu widzenia sadowników

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 14 lutego 2016 16:54

Od połowy stycznia sadownik posiadający chłodnię z kontrolowaną atmosferą musi zarejestrować swoje urządzenie chłodnicze w Centralnym Rejestrze Operatorów. Termin obowiązkowej rejestracji urządzeń mija 14 marca 2016 r. Rejestracji dokonać należy na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego.

W tym roku weszły w życie przepisy, w myśl których sadownik nie jest już po prostu właścicielem chłodni, lecz operatorem urządzenia chłodniczego, zobowiązanym przez Unię Europejską do ochrony warstwy ozonowej Ziemi. Zatroskanie unijnych polityków losem naszej planety nałożyło na właścicieli gospodarstw kolejne obowiązki, których niewykonanie grozi wysokimi karami.

W roku 2006 Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (zwane w skrócie rozporządzeniem F-gazowym). Te gazy to wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF 6) oraz preparaty zawierające te substancje. Ponieważ “większość fluorowanych gazów cieplarnianych odznacza się wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego”, więc należy zredukować ich emisję o około 70 proc. w porównaniu z 1990 r. Redukcja ma nastąpić między innymi poprzez ścisłą kontrolę korzystania z urządzeń chłodniczych. Każde państwo członkowskie musi ustanowić sankcje za nieprzestrzeganie rozporządzenia. “Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”. Ale oczywiście w opinii unijnych polityków “niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej”.

W maju 2015 r. polski Parlament przyjął obowiązki nałożone przez UE i uchwalił ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Przepisy wykonawcze do ustawy zostały określone w styczniu b.r. w rozporządzeniach Ministra Środowiska: w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, oraz w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia. Od tej pory każdy właściciel urządzenia chłodniczego, klimatyzacyjnego i przeciwpożarowego, w których jest wykorzystywane 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych, ma obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej ilości i typu zainstalowanych gazów. Dodatkowo musi również posiadać dokumenty zawierające informacje o wszelkich działaniach związanych z urządzeniem (serwisy, naprawy, kontrole itp.). Każde urządzenie musi mieć swoją Kartę Urządzenia oraz/lub Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, w której muszą się znaleć takie informacje, jak  dane urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej, dane operatora, dane dotyczące ilości i rodzaju substancji kontrolowanej albo fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu albo systemie ochrony przeciwpożarowej, zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności itp., także nazwę i siedzibę firmy, która wykonała te czynności.

Ale ze względu na widoczne gołym okiem z Brukseli zagrożenie istnienia Ziemi, dokumentacja chłodni gospodarstwa w przysłowiowej Małej Wsi nie może być tak po prostu trzymana w szafie, lecz musi być zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Operatorów, oddzielnie dla każdego urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej. Termin obowiązkowej rejestracji urządzeń mija 14 marca 2016 r. Rejestracji dokonać można na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego.. Można też skorzystać z formularzy zamieszczonych w załącznikach do ww. rozporządzeń.

Kara za brak Karty Urządzenia może wynosić kilka tysięcy złotych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM