Innowacyjne opakowania aktywne w przemyśle żywnościowym

$data.author.description Autor: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Nauki Inżynierskie i Technologie 2 (13) 2014, Radosław Popowicz, Tomasz Lesiów 10 marca 2015 09:26

Celem niniejszego opracowania jest określenie stosunku konsumentów do opakowań aktywnych, a także do opinii kupujących o żywności pakowanej w ten sposób. W artykule zaprezentowano i przedyskutowano wyniki badań ankietowych, dotyczących preferencji respondentów w odniesieniu do stosowania opakowań aktywnych oraz określenia ich własnych odczuć względem przydatności tego rodzaju opakowań.

Streszczenie:

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że zdecydowana większość konsumentów deklaruje chęć nabywania żywności w opakowaniach aktywnych, jednocześnie akceptując konieczność zapłacenia za nią wyższej ceny. Wyniki badań ankietowych wykazały także, że stan wiedzy na temat opakowań aktywnych wśród Polaków jest średni, 39% badanej populacji wcześniej słyszało bowiem o tego rodzaju opakowaniach. W społeczeństwie jest wyraźna potrzeba upowszechnienia żywności pakowanej w opakowania aktywne. Udowodniono tezę, że opakowania aktywne już aktualnie są i w przyszłości będą powszechnie stosowanym opakowaniem żywności.

1. Wstęp

Znamienne jest, że w literaturze krajowej coraz częściej znajdują zastosowanie metody ankietowe, jako narzędzie umożliwiające otrzymanie interesujących informacji na dany temat. Rynek konsumenta wymaga szybkiej, profesjonalnej komunikacji nie tyko pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi, ale także producentami żywności oraz konsumentami. Badania konsumenckie stosowane są na coraz bardziej liczącą się skalę [Dysz, Krasnowska 2013; Flaczyk i in. 2013; Joachimiak, Szołtysek 2013; Kowalczuk i in. 2013; Niewczas 2013; Nowak i in. 2013; Salejda, Korzeniowska, Krasnowska 2013].

Na temat opakowań aktywnych i inteligentnych publikowane są również prace przeglądowe. Należy je traktować jako potrzebne, ponieważ ilustrują stan wiedzy na temat nowoczesnego opakowalnictwa żywności. Na problem trzeba spojrzeć szerzej, niż tylko informując o rodzajach opakowań i ich potencjalnym zastosowaniu dla określonych rodzajów żywności [Lesiów, Xiong 2008; Sykut, Kowalik, Droździel 2013]. W tym kontekście opublikowano liczne prace informujące czytelnika o zasadach funkcjonowania opakowań zarówno aktywnych, jak i inteligentnych [Cichoń, Lesiów 2013; Popowicz, Lesiów 2014; Turner 2013]. Zgodnie z powszechną opinią kolejnym etapem była konieczność propagowania tego typu opakowań przez zwrócenie się do konsumentów z prośbą o wypełnienie tzw. ankiet edukacyjnych, badających jednocześnie preferencje robienia zakupów przez respondentów, jak również ich wolę i zainteresowanie kupowaniem żywności w innowacyjnych opakowaniach. W odniesieniu do opakowań inteligentnych to zadanie zrealizowano, wykazując duże zainteresowanie ankietowanych tego rodzaju opakowaniami. Równocześnie wykazano, że stan wiedzy o inteligentnym opakowalnictwie żywności był niski - aż 88% badanej populacji nigdy wcześniej nie słyszało o opakowaniach inteligentnych [Cichoń, Lesiów 2012].

Ponieważ opinia konsumentów na temat opakowań aktywnych jest bardzo ograniczona, przedmiotem zainteresowania w tych badaniach było poszukiwanie odpowiedzi na ten temat. Celem badań jest w związku z tym określenie stosunku konsumentów do tego rodzaju opakowań, a także ocena preferowania przez konsumentów nabywania żywności opakowanej w ten nowoczesny sposób. Zamierza się ponadto udowodnić tezę, że opakowania aktywne stanowią przyszłościowy kierunek rozwoju w opakowalnictwie żywności.

2. Materiały i metody

Badanie ankietowe przeprowadzono we wrześniu i październiku 2012 r. techniką bezpośrednich wywiadów wspomaganych komputerowo. Kwestionariusz ankietowy został podzielony na bloki tematyczne tak, aby w jak największym stopniu ułatwić respondentom udzielanie odpowiedzi. Zawierał on pytania zamknięte z możliwością wyboru jednej lub kilku odpowiedzi. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących preferencji respondentów na temat konkretnych zastosowań opakowań aktywnych, w ankiecie umieszczono również pytania zawierające skalę pomiarową. Zebrane dane opracowano za pomocą programu Microsoft Excel 2010.

WIĘCEJ NA TEMAT

LOGISTYKA I OPAKOWANIA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM