W Rosji zatrzymano 60 ton polskich jabłek

Autor: www.biznes.onet.pl 19 marca 2015 11:04

In­spek­to­rzy nad­zo­ru fi­to­sa­ni­tar­ne­go za­trzy­ma­li trzy cię­ża­rów­ki z polskimi jabłkami w ob­wo­dzie omskim, na gra­ni­cy Rosji z Ka­zach­sta­nem - informuje www.biznes.onet.pl.

Jak wy­ni­ka z ko­mu­ni­ka­tu Fe­de­ral­nej Służ­by Nad­zo­ru We­te­ry­na­ryj­ne­go i Fi­to­sa­ni­tar­ne­go, sa­mo­cho­dy wio­zą­ce za­ka­za­ny towar zo­sta­ły za­trzy­ma­ne w mię­dzy­na­ro­do­wym punk­cie cel­nym Isil­kul. Funk­cjo­na­riu­sze miej­sco­wej Fe­de­ral­nej Służ­by Bez­pie­czeń­stwa wy­ja­śni­li, że po­cho­dzą­ce z Pol­ski jabł­ka le­gal­nie wje­cha­ły do Ka­zach­sta­nu. Na­to­miast do Rosji pró­bo­wa­no je wieźć ła­miąc em­bar­go na­ło­żo­ne w sierp­niu ubie­głe­go roku. Ro­syj­scy in­spek­to­rzy uka­ra­li kie­row­ców cię­ża­ró­wek man­da­ta­mi i jabł­ka wró­ci­ły do Ka­zach­sta­nu - informuje www.biznes.onet.pl.

Ro­syj­skie służ­by nie­mal każ­de­go dnia za­trzy­mu­ją trans­por­ty unij­nych to­wa­rów, ob­ję­tych em­bar­giem. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

HANDEL I DYSTRYBUCJA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM