Większy zysk Zakładów Azotowych Puławy. Rośnie sprzedaż z segmentu agro

Autor: www.sadyogrody.pl 11 marca 2016 10:49

Większy zysk Zakładów Azotowych Puławy. Rośnie sprzedaż z segmentu agro Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

W 2015 r. wchodzące w skład Grupy Azoty, Zakłady Azotowe Puławy, wypracowały 450 mln zł zysku netto. Spółka poprawiła zyski, mimo znacznego zmniejszenia przychodów ze sprzedaży.W okresie od 1 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 114,1 mln zł, co oznacza wzrost o 63,4 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży w kraju w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wzrosły o 84,5 mln zł (tj. o 13,7 proc.), natomiast przychody z tytułu sprzedaży za granicę zmniejszyły się o 79,3 mln zł (tj. o 23,4 proc.).

Ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży spółki z Puław wyniosły 3,814 mld złotych. Dla poprzedniego okresu rozliczeniowego (spółka zmieniła go niedawno na takie, jaki w całej Grupie Azoty) przychody wyniosły 5,426 mld złotych. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnął 450,91 mln zł. W poprzednim okresie było to 261,46 mln zł.

ZA Puławy to największa spółka w Grupie Azoty i zarazem największy pojedynczy zakład chemiczny w kraju. Firma produkuje nawozy i związki chemiczne. Segment nawozowy odpowiada za około 60 proc. produkcji, 40 proc. to zasługa segmentu produktów chemicznych. 

- W IV kwartale 2015 roku gospodarka polska rozwijała się w tempie 3,9 proc.  r/r (w III kwartale 2015 roku wzrost PKB - 3,5 proc. r/r). Stopa bezrobocia w Polsce na koniec grudnia 2015 nieznacznie wzrosła (o 0,1 punktu procentowego) w porównaniu z III kwartałem 2015, osiągając poziom 9,8 proc. , a inflacja w dalszym ciągu utrzymywała poziom poniżej celu inflacyjnego NBP i wykazała w IV kwartale 2015 roku wartość minus 0,6 proc. Największy wpływ na ujemną wartość wskaźnika inflacji miał spadek cen ropy naftowej, obniżka krajowych cen gazu ziemnego, wysoka podaż surowców rolnych i związany z tym spadek cen żywności oraz niska presja popytowa ze strony konsumentów - informuje zarząd spółki w komunikacie.

Według grudniowej prognozy Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wzrost gospodarczy dla strefy 
euro w 2015 roku wyniesie 1,5 proc., przy średniorocznej inflacji HICP w wysokości 0,1 proc. Rok 2016 przynieść może dalsze przyspieszenie dynamiki PKB w Polsce, zwłaszcza przy założeniu wzrostu ekspansywności polityki fiskalnej. Inflacja nadal pozostanie na niskim poziomie. Niekorzystnie na koniunkturę w gospodarce globalnej i gospodarce europejskiej będzie prawdopodobnie oddziaływało prognozowane obniżenie tempa wzrostu w krajach wysokorozwiniętych oraz sytuacja gospodarki chińskiej.

W strukturze zewnętrznych przychodów  proc. grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w okresie od 1 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku największy udział 65,1 proc., miały przychody zewnętrzne Segmentu Agro, które w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 1,8 punktu procentowego. Udział przychodów zewnętrznych Segmentu Chemia wyniósł 29,5 proc. i w stosunku do roku poprzedniego był niższy o 2,9 punktu procentowego.

W IV kwartale 2015 roku, ze względu na korzystną aurę, niektóre punkty sprzedaży nawozów oraz magazyny rozpoczęły przygotowania do wiosennego sezonu nawozowego w rolnictwie. Średnie ceny detaliczne większości nawozów azotowych w IV kwartale 2015 roku były na poziomie nieco wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I kwartale 2016 roku można spodziewać się wzrostu cen nawozów ze względu na przygotowania do wiosennego sezonu nawozowego.

WIĘCEJ NA TEMAT

AGROTECHNIKA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM